Beroende

Sociala sammanhang förbättrar hälsan hos opioidberoende

Sociala sammanhang

Ny avhandling visar tydliga friskfaktorer för utsatt grupp.

Personer som är beroende av opioider, som heroin, morfin med flera preparat, lider ofta av psykisk ohälsa och har även ofta ett stort vårdbehov. De individer som har en fungerande socialt situation har dock ett mer gynnsamt läge eftersom de oftare står under behandling och därmed får en bättre hälsoutveckling, enligt en ny avhandling.

– Resultaten i avhandlingen bekräftar överlag den gängse och relativt dystra bilden om opioidberoende som förenat med omfattande vårdinsatser, låg nivå av sysselsättning samt en hög nivå av psykisk ohälsa. Det positiva som studierna lyfter fram är dock att det också finns tydliga friskfaktorer för denna grupp. Ett socialt sammanhang är något som sticker ut som viktigt för samhället att stödja och förstärka, säger Marcus Blom Nilsson, doktorand vid Institutionen för socialt arbete.

Avhandlingen visar tydligt att psykisk ohälsa är vanligt hos personer som har ett opioidberoende. En av avhandlingens delstudier som har fokus på samsjuklighet, visar att nästan 50 procent av den studerade populationen hade genomfört ett självmordsförsök, en siffra som är 5 till 15 gånger högre än för befolkningen i övrigt. Två delstudier visar att det finns ett behov av integrerade insatser, det vill säga insatser som fokuserar på den psykiska ohälsan och beroendet parallellt. Det innebär att missbruks- och beroendevården, samt psykiatrin koordinerar sina insatser för att i förlängningen förhindra en för tidig död som ett resultat av självmord.

Samtidigt som avhandlingen bekräftar en dyster bild av missbruket av opioider så visar den också att opioidberoende individer som har ett socialt sammanhang, som arbete, utbildning eller är föräldrar, oftare befinner sig i missbruksvård i form av läkemedelsassisterad behandling. Det är i sin tur förenat med bättre hälsa och en mer gynnsam hälsoutveckling.

Marcus Blom Nilsson är socionom, samt doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.