Psykisk ohälsa

Skolan skapar psykisk ohälsa

Foto: Getty Images

Brister i skolans funktion har bidragit till ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige, skriver Folkhälsomyndigheten. 

Folkhälsomyndigheten kan i en ny rapport konstatera att ungdomars psykiska ohälsa fortsätter att öka, och att det är skolan som sticker ut som orsak, tillsammans med en orolig arbetsmarknad. 

Andelen 13- och 15-åringar som rapporterar återkommande symtom på stress och psykisk ohälsa – som sömnsvårigheter, nedstämdhet och magont – fördubblades i Sverige under perioden 1985–2014.

– Det har varit en trend under de senaste 30 åren och en oroande utveckling. Eftersom trenden dessutom har varit tydligare i Sverige än i andra jämförbara länder så ville vi ta reda på orsakerna, säger Petra Löfstedt, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har undersökt områden som faktorer inom familjen, familjens socioekonomiska förutsättningar, skolan och lärande, övergripande samhällsförändringar samt digitala medier och deras möjliga inverkan på utvecklingen av barns och ungas psykiska ohälsa.

Slutsatsen, som presenteras i en rapport i dag, är att orsakerna i första hand tycks finnas inom skolan och hur den som helhet fungerar. Skolan i Sverige har genomgått flera genomgripande förändringar sedan 1990-talets början. Högstadieelevers skolprestationer försämrades under perioden 1995–2012, samtidigt som alltfler elever rapporterade att de kände sig stressade över skolarbetet.

– Det finns tydliga tecken på samband mellan sämre skolprestationer och ökad risk för psykosomatiska besvär. Långvarig stress är också någonting som påverkar hälsan negativt, säger Petra Löfstedt.

Arbetsmarknaden har också förändrats, med högre krav på utbildning och kompetens än tidigare. Det är troligt att barn och unga är medvetna om dessa förändringar, och att de känner en press att fullfölja gymnasiet med bra betyg.

Folkhälsomyndighetens slutsats är att den svenska skolan behöver stärkas. Både Kommissionen för jämlik hälsa och Skolkommissionen har lyft förslag som syftar till att skapa en god lärandemiljö i skolan, bättre skolprestationer och en likvärdig skola. Även elevhälsan har en viktig roll när det gäller att främja elevernas hälsa så att de har bättre förutsättningar att klara av skolan.

Uppgifterna om barns och ungas psykiska hälsa i Sverige kommer från den stora undersökningen Skolbarns hälsovanor.