Äldreomsorg

Skillnader i Sveriges regioner i antal avlidna med covid-19

Andel avlidna med covid-19 med och utan särskilt boende i Sveriges regioner. Källa: Socialstyrelsen.

Corona-kommissionen förklarade i sitt delbetänkande att det höga antalet avlidna på särskilda boenden i hög grad beror på den allmänna smittspridningen.

Att Stockholm har drabbats hårdast av pandemin är allmänt känt. Corona-kommissionen förklarade i sitt delbetänkande att det höga antalet avlidna på särskilda boenden i hög grad beror på den allmänna smittspridningen. Stockholm har till och med högre andel avlidna på äldreboenden än i övriga samhället.

Corona-kommissionen presenterade statistik från Socialstyrelsen över avlidna med covid-19 fram till den 23 november 2020. Diagrammet visar förhållandet mellan den allmänna smittspridningen och avlidna med covid-19 på särskilda boenden i Sveriges regioner. 
Den vänstra, vertikala axeln visar andelen avlidna, per 100, bland dem som haft sitt hem på ett särskilt boende i regionen. Värdet på figurens horisontella axel visar totalt antal avlidna, per 10 000, bland alla övriga. Den röda linjen visar de genomsnittliga regionala sambandet.

Corona-kommissionen konstaterar att det finns ett nära samband mellan den allmänna smittspridningen i regionen, mätt som andelen avlidna som inte bor på särskilt boende och andelen avlidna som bor på särskilt boende. Gotland, Blekinge och Västerbotten har haft lägst dödlighet både på särskilda boende och i samhället i stort. Dödstalen i Gävleborg, Östergötland och Uppsala ligger nära det nationella genomsnittet.

Stockholm och Sörmland sticker ut

Det som sticker ut är Stockholm, som har en väldigt stor smittspridning i samhället och en ännu större dödlighet på äldreboenden. Och Sörmland har den största spridningen och dödligheten per 10 000 invånare, men ligger i nivå med genomsnittet när det gäller särskilda boenden.

Eftersom andelen personer i befolkningen som bor på särskilda boenden är strax under 1 på 100 betyder det att en region som haft 100 fler dödsfall utanför särskilda boenden också haft 100 fler dödsfall på särskilda boenden. Sverige som helhet har nästan haft lika många avlidna på särskilda boenden som utanför.