Nyheter

Skärpta straff föreslås för brott i kriminella nätverk

I betänkandet före­slås flera straffrättsliga förslag mot brott i kriminella nätverk. Foto: Getty Images.

Ett särskilt brott föreslås för den som på annat sätt främjar ungdoms­brottslighet.

En utredning på uppdrag av Regeringen har nu kommit fram till en rad lagförslag som innebär skärpta straff för brott med kopp­lingar till krimi­nella upp­görelser, för narkotika­försäljning och där unga involveras i kriminalitet.

Betänkandet Skärpta straff för brott i krimi­nella nätverk presenterades den 24 augusti. Utredningen föreslår att lagänd­ringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023.
Utredningen föreslår bland annat:

– Skärpta straff för flera brott som är vanliga i krimi­nella nätverk, bland annat narkotika­försälj­ning, grov utpress­ning och grovt olaga hot.

– Ett skärpt minimi­straff för rån.
– En ny form av straff­skärp­nings­regel i brotts­balken som är avsedd att ha kraftig verkan vid våld­samma kon­flikter i den krimi­nella miljön.
– Att brottet människo­exploatering ska utvidgas till att också omfatta den som utnyttjar annan i brottslig verksamhet, även ungdomar.
– Ett särskilt brott för den som på annat sätt främjar ungdoms­brottslighet.
– Utvidgade förut­sättningar att skärpa straffet för den som återfaller i brott.
– En presumtion för häktning vid misstanke om brott vars minimi­straff är fängelse i ett år och sex månader. I dag krävs ett högre minimi­straff för att en presumtion för häktning ska gälla.
Ladda ned betänkande av Gängbrottsutredningen här (klicka).