Äldreomsorg

Skarp kritik från IVO efter ny granskning av särskilda boenden för äldre

IVO:s beslut ålägger regionerna att vidta förbättringsåtgärder. Foto: Getty Images.

IVO konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin.

IVO konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin. En femtedel har inte fått individuell läkarbedömning.

IVO gör bedömningen att ingen av regionerna har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling. IVO har granskat regionerna, som ansvarar för medicinsk vård och behandling, med syfte att se om äldre som bor på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. 

– Det är allvarliga brister som framkommer i tillsynen. Regionerna är de som har helhetsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi, så ser vi att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för låg, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO.

En femtedel har inte fått individuell läkarbedömning

Utifrån den granskning av journaler som IVO genomfört så har ungefär en femtedel av personerna på äldreboendena inte fått någon individuell läkarbedömning. 

– Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Även i kristider. Vår granskning visar att det är alldeles för många människor på landets äldreboenden som inte fått en individuell läkarbedömning. Vi ser också att ställningstaganden om och genomförande av vård i livets slutskede inte skett i enlighet med gällande regelverk för äldre som bor på särskilt boende, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO.

Ur IVO:s beslut i korthet:

– Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
– Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
– Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk  under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.
– Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler. 

Hög förväntan på regionerna

IVO:s beslut ålägger regionerna att vidta förbättringsåtgärder samt att senast den 15 januari 2021 redovisa för IVO vad man gjort och avser göra. Besluten i denna del av granskningen riktar sig inte mot enskilda läkare eller andra enskilda personer, utan handlar om hur regionerna tagit sitt övergripande ansvar inom befintlig lagstiftning på systemnivå.
Regionerna har tagit initiativ gentemot IVO nyligen, och uttryckt en ambition att aktivt fånga upp IVO:s iakttagelser i denna granskning och lägga den till grund för förbättringsarbete. IVO välkomnar detta initiativ och avser göra allt vi kan från vår sida för att säkerställa en nära och konstruktiv dialog om resultaten från granskningen. Framför allt lägger IVO med dagens beslut en hög förväntan på regionerna att ta sitt övergripande ansvar för säkerheten och kvaliteten i vården för personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO).
IVO avser dessutom att genomföra ytterligare journalgranskningar, minst i samma storlek som den nu gjorda. Detta gör vi i syfte att följa upp förbättringsarbetet och för att kontrollera att personer på äldreboenden får vård utifrån sina individuella behov. En uppföljande journalgranskning planeras någon gång under våren 2021.

Beslut som rör kommuner och privata vårdgivare fattas under december

IVO arbetar just nu med att fatta tillsynsbeslut inom ramen för denna granskning i förhållande till kommunerna och de privata aktörerna, avseende de enskilda ansvarsområden som var och en av dessa svarar för. Besluten väntas fattas under december.