Sex prioriterade områden för IVO de närmaste åren

IVO har prioriterat sex områden inom vård och omsorg som de kommer att arbeta särskilt med under 2018-2020.

Foto: Getty Images

IVO har prioriterat sex områden inom vård och omsorg som de kommer att arbeta särskilt med under 2018-2020.

Utifrån en nationell riskanalys som IVO genomfört under 2017, där man fastställde vilka områden och för vilka grupper som riskerna för kvalitetsbrister, vårdskador eller missförhållanden är störst, så har IVO prioriterat sex stycken riskområden.

– De problem och risker som uppstår för patienter och brukare går inte alltid att lösa inom en specifik verksamhet. Därför tar vi ett helhetsgrepp för att på ett tydligare sätt utgå ifrån vård- och omsorgskedjan för patienter och brukare, säger Ingrid Rydell, analyschef på IVO.

De här sex prioriterade områdena är:

1. Barn och unga med psykisk ohälsa riskerar att drabbas av brister i samordning och en osammanhängande vårdkedja. IVO ser flera risker kopplat till barn och unga med psykisk ohälsa. Bland annat handlar det om samordnings- och samverkansproblem mellan elevhälsan och omsorgen samt mellan BUP och primärvården.

2. Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg. Många anmälningar från enskilda som kommer in till IVO inom funktionshinderområdet berör brister i omsorg och omvårdnad. På boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar finns risker kopplade till den fysiska boendemiljön.

3. Samsjukliga patienter riskerar att drabbas av bristande tillgång till vård och omsorg. Personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiatriska diagnoser är alltid utsatta för risken att drabbas av brister i samverkan inom och mellan vård och omsorg. Personer med samsjuklighet är särskilt utsatta.

4. Patienter som kräver multidisciplinärt omhändertagande riskerar att drabbas av brister i vården. Vård och omsorgsinsatser för personer med kronisk sjukdom, särskilt multisjuka, samordnas inte tillräckligt.

5. Patienter riskerar att inte behandlas utifrån sjukdomsbild och behov – tillgång på platser och personal blir styrande. Brist på vårdplatser och personal inom både somatisk specialistvård och kommunal vård och omsorg leder till att patienter och brukare riskerar att få vård och behandling utifrån var det finns platser (tillgång), istället för utifrån behov.

6. Personer utsätts för risker kopplade till nätbaserade vårdtjänster och välfärdsteknik. För många kan e-hälsolösningar och välfärdsteknik ge ökad frihet, delaktighet och möjlighet att påverka sin vård. Men det finns även dilemman och risker förenat med e-hälsa och välfärdstekniska lösningar.

– De riskområden som vi har prioriterat är förväntade utifrån den bild av vård och omsorg som IVO får genom bredden av vår verksamhet. Men det är extra viktigt att uppmärksamma särskilt utsatta grupper och att täcka in både vård och omsorg i våra större tillsynsinsatser, säger Ingrid Rydell.

IVO kommer under alla de här sex områden genomföra nationellt samordnade tillsynsinsatser. Men det här arbetet kommer inledas med en förstudie inom varje riskområde, i förstudierna ska IVO bland annat konkretisera frågeställningar och se över vilka metoder som lämpar sig bäst för tillsyn av området. 

Alla förstudier kommer på olika sätt att involvera patienter, brukare och närstående.

– Att patienters och brukares erfarenheter och åsikter tas tillvara ser vi som en förutsättning för att tillsynen ska kunna vara relevant och träffsäker. I slutänden så är det resultatet för patienten eller brukaren som är kvittot på hur vården och omsorgen fungerar, avslutar Ingrid Rydell.

Related posts