Saknas forskning på effekter av insatser till barn i familjehem

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn är inte utvärderade.
Det behövs forskning som undersöker effekten av insatser inom familjehemsvård. Foto: Getty images

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn är inte utvärderade.

Rapporten Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn visar bland annat att det behövs forskning som undersöker effekten av insatser inom familjehemsvård. 


Barn i utsatta situationer kan under kortare eller längre perioder behöva placeras i en annan familj. Bland barn som växer upp i familjehem är det vanligare med psykisk och fysisk ohälsa. Det är därför viktigt att veta om stödinsatser till barn och familjehemsföräldrar kan hjälpa barnen.

En ny rapport från Statens beredning för medicinsk och Social utvärdering, SBU visar bland annat att ingen av de insatser som används i Sverige har utvärderats i en studie. Rapporten, Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn, visar också att det behövs forskning som undersöker effekten av insatser inom familjehemsvård.

SBU uppger att Insatser till familjehemsplacerade barn och familjehemsföräldrar kan förbättra barnens psykiska och fysiska hälsa, sociala situation, livskvalitet samt placeringars stabilitet. På grund av olikheter mellan insatserna och studiernas vetenskapliga utformning går det inte att avgöra vilka insatser eller vilka delar av insatserna som är verksamma.

För tre insatser finns något säkrare kunskap om effekter, det rör sig om: 

  • Attachment and Biobehavioral Catch-up som är en utbildning för familjehemsföräldrar som kan minska vissa psykiska symtom hos barnen.
  • Föräldradelen av programmet Incredible Years kan minska barns beteendeproblem och öka familjehemsföräldrars förmåga att klara föräldrarollen.
  • Take Charge är en specialpedagogisk insats till ungdomar som kan förbättra deras självbestämmande, utbildningsgång och möjligheter till arbete.

För övriga 15 insatser i utvärderingen räcker inte underlaget för att bedöma effekten.

Ingen av de insatser som används i Sverige har utvärderats i en studie. I Sverige läggs tonvikten på att utreda familjers lämplighet och att utbilda dem. Att erbjuda stödinsatser till barn eller familjehemsföräldrar under barnens placering är mindre vanligt. Personer som har växt upp i familjehem, deras föräldrar och familjehemsföräldrar efterlyser mer stöd.

Förutom forskning kring vilka insatser som fungerar så behöver även insatserna följas upp och utvärderas i en svensk kontext. Det behövs även studier som belyser kostnadseffektivitet menar SBU.

Ladda ner hela rapporten här:

Related posts