Uncategorized

Säkerställ barns egna rättigheter och positiva utveckling på skyddat boende

Stadsmissionen och Bris har tagit fram en modell för skyddat boende som ger trygghet för barn och vuxna utsatta för våld.

Stadsmissionen och Bris har tagit fram en modell för skyddat boende som ger trygghet för barn och vuxna utsatta för våld. Modellen säkerställer att arbetet sker utifrån stöd i forskning, och med en tydlig koppling till alla barns egna rättigheter och positiva utveckling. Systematisk utvärdering ger kvalitet och kontinuerlig utveckling av modellen. Samtliga medarbetare har kompetens om barn och våld.

Alla barn och vuxna som kommer till Stadsmissionens skyddade boenden genomgår en kartläggning för att få en individuellt utformad planering av stöd- och säkerhetsinsatser utifrån egna behov, önskemål och erfarenheter. Varje barn erbjuds delaktighet i att utforma sin egen process.

Modellen utgår från:
– Delaktighetstrappan
– Barns berättelser
– BBIC (Barns bästa i centrum) som modell
– Barnkonventionen
– Forskning
– Beprövad erfarenhet

Genom att undanröja riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer skapas förutsättningar för barns möjlighet till positiv utveckling, såväl på det skyddade boendet som på lång sikt.

”Det är ofta lätt att låta andra saker som struktur och organisation ta större plats i det dagliga arbetet därför att de i stunden kan upplevas som viktigare. Den här modellen ser till att vi alltid har ett barnrättssäkert fokus” menar Catarina Berndtsson, områdeschef Göteborgs Stadsmission.

EN MODELL FÖR DET DAGLIGA ARBETET

”Modellen ger en tydlig vägledning för det vardagliga arbetet. Den beskriver vilka aktiviteter vi ska göra, vilket syfte varje aktivitet har för barnen, och vilka metoder vi ska använda”, berättar Sara Liljegren, projektledare Sveriges Stadsmissioner och enhetschef Linköpings Stadsmission.

Processen täcker in barnets hela vistelse hos dem såsom:
– Stöd utifrån våldsutsatthet
– Skolgång / förskola
– Hälso- och sjukvård
– Meningsfull fritid

Vuxenprocessen omfattar även stöd till en fungerande vardag med bearbetade våldsupplevelser, bostad, ekonomi, sysselsättning, rättsliga processer och stöd i föräldraskap. Syftet är att skapa förutsättningar för en trygg familjs framtid.

”Barn har inte alltid förmåga att berätta vad de varit med om under planerade samtal och aktiviteter. Berättelser kommer ofta vid andra tillfällen som när vi leker eller bakar.”

ALLTID ETT BARNRÄTTSSÄKERT FOKUS

Medarbetarnas kompetens och professionalitet är avgörande för att kunna individanpassa och möta varje barn där han eller hon är.

”Barn har inte alltid förmåga att berätta vad de varit med om under planerade samtal och aktiviteter. Berättelser kommer ofta vid andra tillfällen, när vi åker bil, leker, eller bakar. Det kan vara just vid detta tillfälle som barnet känner trygghet och att det kan och vågar berätta. Därför är det viktigt att barnet då har en professionell och kompetent vuxen runt sig som kan ta emot det barnet säger, och stötta barnet i det han eller hon berättar.” menar Sara Liljegren.

KVALITET OCH EFFEKTER AV INSATSER

Stadsmissionen och Bris vill se en effekt där barn trots sina tuffa erfarenheter kan leva ett självständigt liv fritt från våld. Allt arbete som görs har därför en tydlig grund i forskning och beprövad erfarenhet kring barns våldsutsatthet, behov och utveckling. Allt för att skapa förbättrade förutsättningar till att må bra och utvecklas positivt. Modellens kvalitetsledningssystem ger svar på om det blir som de tänkt sig, för att systematiskt kunna utvärdera och utveckla modellen.

”Utifrån den lagstiftning som finns idag så går det inte att helt barnrättssäkra skyddade boenden, men vi kan ändå göra mycket. Modellen hjälper oss att upprätthålla perspektivet, och ger oss möjlighet att under rådande omständigheter säkerställa arbetet för ett liv utan våld.” berättar Catarina Berndtsson.

EXEMPEL PÅ HUR STADSMISSIONEN ARBETAR FÖR ATT TRYGGA BARNS SKOLGÅNG:

1. Förarbete för att barnrättssäkra det skyddade boendet:
Bygga nätverk, rutiner, identifiera nyckelpersoner. Ger beredskap för snabb och säker skolstart. Se även Unga med skyddade personuppgifter, Skolverket 2011

2. Skolmöte 1:
Skola och mamma, tillsammans med skyddat boende som professionell partner, tar vuxenansvar i att planera säkerhet och annat som måste finnas.

3. Skolmöte 2:
Barnets delaktighet i fokus: Viktigt att barnet ges utrymme att vara med själv för att berätta om förväntningar, förhoppningar, farhågor och oro, för att vi ska kunna bemöta och hantera detta. Gör vi inte det så är barnet inte trygg i sin skolgång, vilket varken är bra ur ett pedagogiskt eller ett psykosocialt perspektiv.

Se; Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom grundskola
och Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI. Från Länsstyrelsen Östergötland

4. Stöd i uppstart:
Vi hjälper barnet så att det känner sig redo att gå till skolan. Hjälpen kan bestå av olika rollspel inför kontakt med kamrater, visa vilken väg barnet kan gå till skolan, att vi går tillsammans till skolan. Det kan också behövas hjälp med att komma ifatt med skolarbetet.

Frågor som behöver förberedas är exempelvis: Vem vet vad om mig? Vem kan jag prata med om jag blir rädd? Vad ska jag säga till mina kamrater om de vill leka efter skolan? Vad ska jag säga om min hemlighet till kompisar? Jag är orolig för att gå till skolan själv – tänk om det är då pappa hittar mig?

Vi övar rollspel i frågor som: Vad ska jag säga att jag bott tidigare? Varför är jag ny i skolan? Var är min pappa? Varför får jag inte säga var jag bor?

5. Kontinuerlig samverkan och stöd till barnet och till föräldern:
Vi fortsätter stötta barnet i skolarbetet, och i nya frågor som kan uppkomma.

LÄS ÄVEN
RAPPORTEN Min tur att berätta, barns röster om att leva med våld
OM MODELLEN Skyddat boende med barnrättsperspektiv

KONTAKT
Sara Liljegren – Projektledare Barns rätt i skyddat boende,
Enhetschef Skyddade boenden, Linköpings Stadsmission
Tel 0703-58 98 69
E-post: sara.liljegren@sverigesstadsmissioner.se

Catarina Berndtsson – Områdeschef Skyddade boenden,
Göteborgs Stadsmission
Tel 0731-48 30 49
E-post: catarina.berndtsson@stadsmissionen.org

www.sverigesstadsmissisoner.se
www.bris.se

Projektet ”Barns rätt i skyddat boende” finansieras av Svenska Postkodlotteriet.