Forskning

Så skulle unga kunna undvika att bli brottsoffer

Program som försöker få unga människor att bli mer försiktiga har visat sig vara effektiva.

– Vi vet sedan tidigare att omognad förklarar ungas brottslighet men kan nu visa att omognad också har mycket stor betydelse för om unga ska bli offer för våld, säger Amber L. Beckley, kriminolog vid Högskolan i Gävle.

– Vi vet sedan tidigare att omognad förklarar ungas brottslighet men kan nu visa att omognad också har mycket stor betydelse för om unga ska bli offer för våld, säger Amber L. Beckley, kriminolog vid Högskolan i Gävle.

Tidigare förklaringar till ungdomars överrepresentation som brottsoffer, riskfyllda beteenden och låg självkontroll, förklarar bara en blygsam del av offren. Det kan en forskargrupp ledd av Amber L. Beckley visa efter att ha studerat en undersökning som under sju år följt 978 amerikanska ungdomar, dömda för någon form av brott.

Omognad förklarar 20-30 procent av offren

När forskarna fick möjlighet att följa samma ungdomar över tid kunde de fastställa att låg psykosocial mognad är det som starkast ökar risken att utsättas för brott och att ungdomar och unga vuxna som var mer psykosocialt mogna än jämnåriga löpte väsentligt lägre risk att bli utsatta.

– Det handlar om mellan 20-30 procent lägre risk. Så om vi kan lära ungdomar hur de ska planera och fatta ansvarsfulla, genomtänkta beslut, kan vi också minska risken för att de ska bli utsatta, säger Amber L. Beckley.

USA har program som hjälper unga

Amber berättar att det i USA finns ett antal evidensbaserade program som visar att familjen kan ha påverkan genom att lära barnen nya beteenden och hjälpa dem göra bättre val.

Det finns också program som indikerar att mentorer, coaches och lärare också kan hjälpa barnen bedöma risker och förstå när de kan vara i fara,

Ett av de bästa, menar hon, som direkt relaterar till den här studien, handlar om att lära unga flickor förstå och förutse risker för sexuella övergrepp. Där de genom att få veta saker utvecklar sin självsäkerhet i att fatta rätt beslut.

– Det finns alltså bevis för att program som försöker få unga människor att bli mer försiktiga och omtänksamma beslutsfattare kan vara effektiva.

En brist på kunskap i Sverige

Enligt Amber finns det en brist på kunskap i Sverige och man testar inte olika interventioner, olika metoder. Hennes ambition är nu att försöka få mer stöd för dessa program och att liknande grupper genomgår olika program, så att forskarna kunde säga att detta är vad som händer i de olika grupperna.

– Våra resultat tyder på att det kan vara möjligt att minska sårbarheten för att bli ett offer genom att lära ut planering och ansvarsfullt, genomtänkt beslutsfattande. Vidare visar vi att det kan vara möjligt att identifiera sårbarhet för utsatthet genom psykosocial mognadsbedömning, säger Amber L. Beckley.

Psykosocial mognad
Psykosocial mognad handlar om att uppföra sig som samhället förväntar sig. Att ha förmågan att komma överens med människor. Att inte kränka människor, försöka att inte avsiktligt irritera människor, att vara socialt medveten.

Forskarnas mått på psykosocial mognad var en sammansatt poäng på ett antal etablerade psykometriska skalor. Skalorna mätte ansvarsfullt beteende, större motstånd mot kamratinflytande, framtida hänsyn, planering, större hänsyn till andra och förmåga att undertrycka aggressivitet och impulsivitet.