Så skiljer sig adhd hos flickor och pojkar

Flickor med adhd uppmärksammas inte av lärarna i samma utsträckning. Flickornas rastlöshet, brist på impulskontroll och ibland aggressiva utbrott märks mest i hemmet. 
Flickor med adhd uttrycker oftare sin överaktivitet och impulskontrollsbrist verbalt.

Flickor med adhd uppmärksammas inte av lärarna i samma utsträckning. Flickornas rastlöshet, brist på impulskontroll och ibland aggressiva utbrott märks mest i hemmet. 

Flickor med adhd uppmärksammas inte av lärarna i samma utsträckning. Flickornas rastlöshet, brist på impulskontroll och ibland aggressiva utbrott märks mest i hemmet. Därför har de svårare att få en diagnos.


Riksförbundet Attention har i höst arbetat med att fokusera på flickor och kvinnor med adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I en enkät efterfrågas bland annat ökad kunskap om flickor och kvinnor med NPF samt att man bör uppmärksamma hur symptomen kan skilja sig från NPF hos pojkar/män.

Enligt Attentiion är det inte alltid lätt att upptäcka autism eller ADHD hos flickor. Det kan finnas flickor som gör ingen besvär längst bak i klassrummet och som klarar skolan med skapliga eller till och med bra betyg. Men också hos den pratiga och impulsiva som ofta hamnar i konflikter. Tjejen som omgivningen tror lider av bristande uppfostran, tonårstrots eller stök i familjen.

Adhd är en vanlig funktionsnedsättning, cirka fem procent av alla barn har adhd och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder.

Kärnsymptomen vid adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. 

Vanliga svårigheter kan vara att lätt bli störd av att vara i röriga eller stökiga miljöer och att det är svårt att komma igång med vissa uppgifter eller bli klar med saker.

Får oftare utbrott hemma 

Flickors rastlöshet, brist på impulskontroll och ibland aggressiva utbrott uttrycks inte på samma sätt som hos pojkar med adhd i skolan och upptäcks därför mindre ofta av lärare. Däremot bedömer föräldrar att flickor och pojkar inte skiljer sig åt för svårigheter i hemmiljön. Flickor kan till exempel oftare få utbrott hemma än i skolan. Detta har visats i flera forskningsstudier. 

Forskning visar att överaktivitet och impulskontrollsbrist hos flickor med adhd oftare uttrycktes på ett verbalt sätt än på ett fysiskt. Den verbala aggressiviteten karaktäriseras av förtal, glåpord, hånfulla kommentarer eller elakt skvaller och försvårar uppbyggandet av kamratrelationer för flickor med adhd. Studier av flickor med adhd visade att de ofta avbröt andra personer, pratade för högt, bytte samtalsämnen och inte sällan sa saker utan att tänka sig för. 

”Pillar” med håret

Den motoriska överaktiviteten hos flickor med adhd utmärktes av ideliga mindre rörelser, som exempelvis att hålla på att med att ”pilla” med håret, riva av nagelbanden, röra fötterna under bordet, kladda eller skriva på papper eller prata med klasskamraten bredvid. Flickor med adhd har större problem med uppmärksamhet men har lättare med impulskontroll jämfört med pojkar med adhd.

Flickor måste uppvisa större svårigheter jämfört med pojkar för att uppnå samma poängsumma på de skattningsskalor som används vid adhd-bedömningar. Flera forskare har påpekat behovet av att adhd-formulären, som används vid utredningar, bör ha könsnormerade cut-off värden. 

Related posts