Nyheter

Så många barn har vräkts från sina hem

En vräkning innebär i de flesta fall att man inte betalat sin hyra.

– Det är fruktansvärt att det finns så många barnfamiljer som drabbas, säger Björn Johansson, ordförande för Hyresgästföreningen region Sydost.

Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2018 till 448 stycken. Det är en ökning med 14,3 procent jämfört med 2017 då antalet uppgick till 392. Det visar statistik som Kronofogden redovisar.


2008 införde dåvarande regering en nollvision för vräkning av barnfamiljer i Sverige. Kronofogden lämnar halvårsvis statistik på hur vräkningarna ser ut.

I Kalmar har vräkningar med barn inblandade fördubblats från 2017 till 2018, från 9 till 20 barn.

– Jag är chockad och siffrorna förstärker min bild om bostadsbristen och det hårdare klimatet gör att allt fler barnfamiljer drabbas, säger Björn Johansson, ordförande för Hyresgästföreningen region Sydost. 

 
I Hyresgästföreningen region Sydost ingår länen Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Gotland. Totalt har det under 2018 vräkts 43 barn. I jämförelse med 2017 då det vräktes 53 barn kan man enligt Kronofogdens statistik se en förbättring. I alla län har siffran gått ner, förutom i Kalmar.

– En vräkning innebär i de flesta fall att man inte betalat sin hyra. Hamnar man i en sådan situation är det jätteviktigt att man som hyresgäst agerar direkt, säger Jennifer Myrén, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen region Sydost.

I Dalarna har det skett en väldigt stor ökning, på hela 700 procent, från 3 barn 2017 till 24 stycken år 2018. I Skåne har antalet barn som vräkts ökat från 66 2017 till 84 år 2018. I Stockholm har antalet minskat. 93 barn har berörts av vräkning 2018, jämfört med 107 år 2017. 

I Sverige totalt rör det sig om 448 barn vilket är en ökning med 14,3 procent jämfört med 2017 då antalet uppgick till 392. 

När det gäller barnets boendesituation så är det en markant ökning av antalet barn som har sin permanenta bostad hos den vräkta föräldern/föräldrarna och en mindre ökning för de som bor växelvis hos den vräkta föräldern. Antalet som definieras som ”Umgängesbarn” är oförändrat. 

I 12 av landets län är antalet barn färre och i 9 län har antalet ökat. Sett till antalet avhysningar är det en minskning i 8 län, oförändrat i 3 län och en ökning i 10 län. Därutöver har 1 139 barn riskerat att bli berörda, men avhysningen har inte verkställts. Sammanlagt har därmed 1 587 barn riskerat eller blivit berörda av en avhysning under 2018. Jämfört med 2018 är det en ökning från 1 460 barn. 

I de ärenden där barn har sin permanenta bostad är det i cirka 61 procent av fallen en ensamstående förälder som blir avhyst. Av de ensamstående är cirka 77 procent kvinnor. 

I 44 avhysningar har barn varit närvarande vid själva avhysningstillfället. Vid 12 av dessa avhysningar har socialtjänsten inte varit närvarande.