Riskfaktorer för våld och aggression inom psykiatri

Hantering av hot och våld inom psykiatri visar att det saknas vetenskapligt underlag för stora delar av arbetet med prevention, riskbedömning och hantering av hot och våld inom psykiatrin. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Hantering av hot och våld inom psykiatri visar att det saknas vetenskapligt underlag för stora delar av arbetet med prevention, riskbedömning och hantering av hot och våld inom psykiatrin. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Hantering av hot och våld inom psykiatri – riskfaktorer för våld och aggression visar att det saknas vetenskapligt underlag för stora delar av arbetet med prevention, riskbedömning och hantering av hot och våld inom psykiatrin. Här finns kunskapsluckor inom vården av såväl vuxna som unga patienter. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i fem kommentarer till den rapport som ligger till grund för brittiska riktlinjer på området. SBU:s kommentarer i korthet: • Vad gäller riskfaktorer för våldsamt eller aggressivt beteende framgår att den kommenterade rapporten funnit ett antal sådana, bland annat tidigare våldsamt beteende. • Inom psykiatrin används en rad olika skattningsinstrument för att förutsäga risken för våld och aggressivt beteende. Vissa av dessa metoder kan innebära en säkrare bedömning än de ostrukturerade, kliniska bedömningar som görs av läkare och annan vårdpersonal. • Vad gäller hantering av hot och våld från unga psykiatripatienter saknas underlag för säkra slutsatser. • Det saknas vetenskapligt underlag för att kunna bedöma om de åtgärder som idag används för att förebygga hot och våld verkligen är effektiva. • Kunskapsunderlaget för icke-farmakologisk hantering av akuta och icke-akuta våldssituationer är otillräckligt. Hantering av hot och våld inom psykiatri – riskfaktorer för våld och aggression är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Läs mer här

Related posts