Regeringen vill skapa ordning och reda i vården

Regeringen har tillsatt utredning som ska skapa ordning och reda i vården. 


Regeringen har tillsatt utredning som ska skapa ordning och reda i vården. Foto: Getty images

Regeringen har tillsatt utredning som ska skapa ordning och reda i vården. 

Regeringen har fattat beslut om direktiv till utredningen ”Ordning och reda i vården” som ska ledas av Göran Stiernstedt. Syftet är att utreda olika möjligheter att säkerställa att vårdens pengar går till just vård, och att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård också ges företräde till vården. Vinst som incitament kan motverka intentionerna i hälso- och sjukvårdslagen.

– Vi måste säkerställa att vårdens pengar går till en bra vård för dem som behöver den mest. Då måste vi titta på alla de risker och hinder som finns för det – inte minst vårdens kostsamma och patientosäkra beroende av bemanningspersonal, säger socialminister Annika Strandhäll.

Inriktningen på direktiven har delvis presenterats i en artikel på DN-Debatt den 3/12. För att åstadkomma att skattemedel ska gå till vad de är avsedda för inom sjukvården är regeringen och Vänsterpartiet överens om att det behövs en utredning som tittar på hur detta på bästa möjliga sätt ska lösas. Idag presenteras direktiven i sin helhet, och nytt är bland annat att utredningen ska kartlägga och analysera användandet av stafettläkare och annan hyrpersonal inom vården. Utredningen ska också lämna förslag på hur kontinuerlig vård kan främjas genom att minska användandet av inhyrd vårdpersonal. Utredningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Utredningen ska presentera ett första delbetänkande senast den 15 juni 2018, och sitt slutbetänkande den 31 december 2018. Den ska ledas av Göran Stiernstedt, som utöver att han är läkare även bland annat lett utredningen Effektiv vård, och varit chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Jag är glad över att Göran Stiernstedt tackat ja till att utreda denna mycket centrala fråga. Utan ordning och reda i vården kommer vi inte att kunna möta framtidens vårdbehov. Jag ser fram emot att ta del av hans kommande förslag, säger socialminister Annika Strandhäll.

I uppdraget ingår bland annat att:
Med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning analysera och överväga olika alternativ vad gäller vilka styrsystem för hälso- och sjukvården som bäst överensstämmer med målsättningarna i hälso- och sjukvårdslagen, och med principen om vård efter behov på lika villkor till hela befolkningen. 

Analys och överväganden av hur systemen kan förändras och utvecklas ska tas fram efter dialog med professionerna, så att systemet gynnar en utveckling där deras kunskap och erfarenhet tas tillvara.
Kartlägga och analysera användandet av stafettläkare och annan inhyrd vårdpersonal, i öppenvården såväl som i slutenvården och lämna förslag på hur en kontinuerlig vård kan främjas genom att minska användandet av inhyrd vårdpersonal. 
Utreda behov och förutsättningar för, samt för- och nackdelar med att införa viss tillståndsprövning eller alternativ till sådan prövning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utredningen ska exempelvis analysera förutsättningarna med utgångspunkt i den modell som Ägarprövningsutredningen och Välfärdsutredningen föreslår för socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, och verksamhet enligt skollagen.

Related posts