Nyheter

Regeringen vill förbättra livsvillkoren för transpersoner.

Foto: Getty Images

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en fördjupningsstudie och fördela projektbidrag till icke vinstdrivande organisationer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention hos transpersoner. Särskilt fokus ska läggas på unga transpersoner.
Folkhälsomyndigheten får 1 600 000 kronor för ändamålet.

Tillsammans med karolinska institutet har folkhälsomyndigheten publicerat  rapporten ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner”, som är baserat på en omfattande enkät-undersökning bland transpersoner.
Andelen personer som försökt eller övervägt att ta sitt eget  liv inom gruppen transpersoner är alarmerande, bland unga transpersoner 15-19 år så är det nästan 60 procent som under det senaste året övervägt att ta sitt eget liv, och 40 procent har gjort ett allvarligt försök.
– Att unga människor mår så dåligt måste vi ta på största allvar i ett tidigt skede. Unga transpersoner är en grupp där självmordsbenägenheten har ökat särskilt tydligt, så kan vi inte ha det. Vi behöver göra riktade insatser, säger socialminister Annika Strandhäll.

Tidigare så har regeringen tillsatt en utredning för att göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället, och föreslå konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor. Den här utredningen ska lämna sitt betänkande under hösten 2017.

Helt nyligen beslutade regeringen om ett två miljoner extra statsbidrag, som kommuner och landsting kan söka genom Socialstyrelsen, för att öka sina kunskaper om homosexuella, bisexuella och transpersoners situation.