Uncategorized

Regeringen tillsätter utredning för stärkt elevhälsa

Foto: Getty Images

Regeringen tillsätter nu en särskild utredare för att bland annat kartlägga och analysera skolornas arbete med stöd och elevhälsa. Utredaren ska lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Skolinspektionens tillsyn visar att det är vanligt att huvudmän inte tillgodoser elevernas rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. Tillsynen visar också att det är vanligt att detta är kopplat till brister i elevhälsoarbetet. En uppföljning från Skolverket konstaterade att drygt hälften av eleverna som saknade godkänt betyg i både sjätte och nionde klass ändå inte hade fått särskilt stöd i åttan eller nian.

En särskild utredare ska bland annat kartlägga och analysera brister i stödarbetet, analysera hur elevhälsoarbetet kan utvecklas och föreslå insatser som kan bidra till att skapa ett mer aktivt och väl fungerande elevhälsoarbete och därmed stärka elevhälsans kompensatoriska roll. Utredaren ska också analysera om beslut om att inte flytta upp en elev till närmast högre årskurs ska kunna överklagas.

– Alla elever ska få det stöd de har rätt till. Vi accepterar inte att jämlikheten brister. På en skola fungerar elevhälsan bra, på en annan krävs – helt i strid med lagen – medicinsk diagnos för att få det stöd läraren ser att man behöver. Vi investerar i fler speciallärare och stärkt elevhälsa. Nu går vi vidare och ger Åsa Karle mandat att se vilka regler – eller organisationsförändringar som behövs för att säkra alla elevers rätt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Utbildningsministern utser Åsa Karle till särskild utredare. Karle är regionchef vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Karle är utbildad lärare och har tidigare bland annat arbetat som vårdcentralchef vid Landstinget i Uppsala län och rektor i Uppsala kommun.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2019.