Regeringen satsar stort på välfärden i årets höstbudget

Fokus på sjukvården, äldre och barn samt mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Regeringen vill satsa på bland andra barnen

Fokus på sjukvården, äldre och barn samt mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Regeringen presenterar satsningar på välfärden i årets budget med fokus på sjukvården, äldre och barn samt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förslagen i höstbudgeten bygger på ett samarbete mellan regeringen och Vänsterpartiet.

–För man en ansvarsfull ekonomisk politik får man också ett överskott. Det har regeringen lyckats med och Sveriges framgångar ska komma alla till del. Vi gör den största välfärdssatsningen i modern tid. Sjukvården, pensionärerna och barnfamiljerna är de stora vinnarna. Det är så vi utvecklar den svenska modellen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Vården:

Bland annat så ska 5,5 miljarder gå till att skapa en mer jämlik vård med kortare köer. Med patientmiljarden satsar regeringen på skärpt vårdgaranti i primärvården. Pengarna ska också stödja införandet av patientkontrakt med en plan över inplanerade vårdinsatser. Två miljarder ska gå till goda arbetsvillkor för vårdpersonal samt till att anställa fler. Satsningarna är årliga 2018-2021.

Nuvarande satsning på stärkt förlossningsvård utökas och förlängs med en miljard kronor årligen fram till 2022. Regeringens satsning på kvinnors hälsa utökas även med avgiftsfri livmoderhalsscreening där landstingen kompenseras med 141 miljoner kronor per år.

Det allmänna tandvårdsbidraget fördubblas också.

Regeringen förstärker även arbetet med psykisk hälsa med 650 miljoner kronor för 2018 och avser att stärka arbetet med drygt 1,1 miljard kronor per år 2019 och 2020. 50 miljoner kronor inom satsningen riktas specifikt mot asylsökande och nyanlända barn och unga som lider av psykisk ohälsa.

Barn och unga:
Utöver vårdsatsningarna så föreslår regeringen höjt barnbidrag med 200 kronor per månad och barn till det totala belopp 1250 kronor per månad och barn. Reformen syftar till att stärka jämlikheten, då hushåll med barn i genomsnitt har en lägre disponibel inkomst än hushåll utan barn.

Regeringen vill även höja underhållsstödet för äldre barn. Förslaget innebär en höjning av underhållsstödet för barn som är 15 år eller äldre med 350 kronor i månaden till 2 073 kronor och med 150 kronor i månaden till 1 723 kronor för barn som är mellan 11 år och 14 år.

Den sociala barn- och ungdomsvården får under perioden 2018 till 2020 ytterligare 250 miljoner kronor om året för stärkt bemanning och insatser till barn och unga som far eller riskerar att fara illa.

Under de senaste tre åren har efterfrågan varit mycket hög på vårdplatser på de särskilda boenden som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). För att SiS ska kunna öka kapaciteten vill regeringen stärka förvaltningsanslagen med 40 miljoner kronor för år 2017, 110 miljoner kronor för 2018 och 150 miljoner kronor om året för åren 2019 till 2021.

Det är vanligare att barn med socioekonomiskt svagare bakgrund inte kan simma. Regeringen vill därför göra det möjligt för kommunerna att erbjuda kostnadsfri simskola för barn genom en satsning på 300 miljoner kronor om året

Tryggare privat ekonomi:
Tryggheten för den som är sjuk ska också stärkas. Bland annat så höjs taket i sjukförsäkringen från sju och en halv till åtta gånger prisbasbeloppet. Sett till en månadslön höjs taket med 1 896 kr, från 28 438 kr till 30 333 kr.

Förbättringar sker också för personer med aktivitets- och sjukersättning där regeringen föreslår att bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget höjs och skatten sänks.
Vidare föreslås åtgärder för att stärka individens möjlighet till rehabilitering för återgång i arbete.

Budgetförslaget innebär även satsningar på äldre. Bland annat så vill regeringen sänka skatten för pensionärer med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år.

I framtiden kommer allt mer vård att utföras utanför sjukhusen och inte sällan i patientens hem. Från 1 januari 2018 gäller lagen Samordning vid utskrivning från sjukhus. Inför ikraftträdandet av lagen behöver rutiner och arbetssätt förändras. Regeringen vill att 12 miljoner kronor per år avsätts för insatsen under 2018 till 2020.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstödet förbättras. Regeringen satsar 655 miljoner kronor årligen och 290 000 pensionärer påverkas av höjningen, varav 75 procent är kvinnor.

Ökade möjligheter för funktionshindrade:
I budgeten ingår även insatser för att stärka personer med funktionsnedsättnings deltagande i samhället. För att stärka motivationen för personer med funktionsnedsättning att delta i daglig verksamhet vill regeringen från och med 2018 lämna ett bidrag på 350 miljoner kronor årligen till kommunerna. Ambitionen är att kommunerna ska kunna höja låga dagpenningar och att kommuner utan habiliteringsersättning ska börja erbjuda en sådan.

Schablonbeloppet för assistansersättning ska räknas upp med 1,5 procent.

Jämställdhet:
Satsningar på ökad jämställdhet och bekämpning av hedersrelaterat våld och förtryck ingår även de i höstens budget. Regeringen vill genomföra en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck som omfattar åtgärder för 100 miljoner kronor 2018 samt 57 miljoner kronor årligen 2019-2020. Satsningen är inom ramen för regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Den jämställdhetsmyndighet som ska inrättas den 1 januari 2018 i Göteborg får 2018 ett anslag på 80 miljoner kronor. Myndigheten ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning samt ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

–Den svenska välfärden med jämlikhet och jämställdhet är något att vara stolt över, men vi kan göra mer. Regeringen satsar bland annat på kraftfulla åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck. Självklart har kvinnor och män, flickor och pojkar samma rättigheter men även skyldigheter. Jämställdhet är inte något som är villkorat utan är något som gäller alla, överallt, hela tiden, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Mer om höstens budgetproposition hittar du här: Reformer som påverkar välfärden.

Related posts