Regeringen lanserar handlingsplan mot prostitution och människohandel

För att effektivare förebygga och bekämpa prostitution och människohandel har regeringen fattat beslut om en ny handlingsplan som ska bidra till att stärka den statliga samordningen på området och bidra till ett bättre skydd för personer som drabbas.
Foto: Getty Images

För att effektivare förebygga och bekämpa prostitution och människohandel har regeringen fattat beslut om en ny handlingsplan som ska bidra till att stärka den statliga samordningen på området och bidra till ett bättre skydd för personer som drabbas.

Ett stort antal människor i världen, främst kvinnor och barn, är utsatta för människohandel varje år och majoriteten utnyttjas sexuellt. Förutom prostitution och andra former av sexuellt utnyttjande utsätts många av människohandelns offer för tvångsarbete, slaveri, organhandel eller andra former av utnyttjanden.

– Människohandel är ett av de värsta brotten man kan utsätta en annan människa för och är en av de allvarligaste formerna av organiserad brottslighet. Det är därför av yttersta vikt att vi som samhälle gör allt vi kan för att motverka att människor drabbas. Offer behöver stöd och hjälp, förövare ska fällas i domstol. Därför är den här handlingsplanen viktig, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Handlingsplanen bidrar med att lyfta myndigheters, kommuners och civila samhällets arbetsuppgifter i sitt arbete för att motverka prostitution och människohandel. En viktig del av handlingsplanen rör det förebyggande arbetet, där minskad efterfrågan av köp av sexuella tjänster ingår. Arbetet mot människohandel och prostitution ska bli mer effektivt, strategiskt och målinriktat.

Åtta insatsområden presenteras i handlingsplanen:

1. Förstärkt samordning mellan myndigheter och andra aktörer
2. Stärkt förebyggande arbete
3. Förbättrad förmåga att upptäcka prostitution och människohandel
4. Lagstiftningsåtgärder
5. Starkare skydd och stöd
6. Effektivare brottsbekämpning
7. Stärkt kunskap och metodutveckling
8. Ökad internationell samverkan

Insatsområdena ska skapa bättre förutsättningar för att nå ett nationellt helhetsperspektiv, motverka brottsliga handlingar, hindra och stödja människor som utsätts för prostitution och människohandel.

Related posts