Nyheter

Rädda Barnen och CVE startar stödtelefon mot extremism

Telefonen kommer att vara tillgänglig för personer i alla åldrar och startar i mars.

Telefonen kommer att vara tillgänglig för personer i alla åldrar och startar i mars.

Rädda Barnen och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) startar en nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism, dit till exempel oroliga anhöriga eller personer som vill lämna våldsbejakande miljöer kan ringa. Arbetet sker inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP), en samverkansmodell mellan den offentliga och den idéburna sektorn. Rädda Barnen ansvarar för den dagliga verksamheten. Telefonen kommer att vara tillgänglig för personer i alla åldrar och startar i mars.

– Det finns ett särskilt värde i att det är civilsamhället som sköter Orostelefonen. Det kan förekomma misstänksamhet hos vissa inför att ha kontakt med myndighet i frågor som rör våldsbejakande extremism. Rädda Barnen är en organisation som är välkänd och har högt förtroende hos allmänheten, säger Jonas Trolle chef för Center mot våldsbejakande extremism.

– Nationellt existerar det idag ingen kanal för anhöriga eller personer som vill lämna den våldsbejakande extrema miljön att vända sig till. Det behövs, inte minst med tanke på att det ser väldigt olika ut i kommunerna med vilket stöd man kan få. Rädda Barnen drev fram till 2018 en Orostelefon om radikalisering. Utvärderingen visade att stödtelefonen fyllde en viktig funktion särskilt för anhöriga som oroar sig för närstående, säger Ola Mattsson, chef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

Överenskommelsen löper inledningsvis till slutet av 2020 och kan därefter förlängas med ett år i taget. En styrgrupp med representanter från Center mot våldsbejakande extremism och Rädda Barnen leder verksamheten. Orostelefonen ska utvärderas löpande av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Orostelefonen var en nationell stödtelefon som drevs under 2017–2018 av Rädda Barnen (RB). Orostelefonen om radikalisering och våldsbejakande extremism (VBE) drevs som ett pilotprojekt på uppdrag av Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism under 2017 och till och med 31 maj 2018. Därefter finansierades Orostelefonen av Rädda Barnens egna medel till och med december 2018 då verksamheten avslutades.

Under projektets gång genomfördes forskning på verksamheten av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet som resulterade i rapporten Utslag av oro.

”Baserat på denna rapport och med stöd av tidigare forskning drar vi slutsatsen att insatser som Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering fyller en viktig funktion för externa inringare, men särskilt för anhöriga som oroar sig för att deras närstående radikaliseras. Sådana funktioner förefaller annars saknas.”

Mot bakgrund av denna rapport anser CVE och Rädda Barnen att anhörigstöd när det förekommer oro för radikalisering och våldsbejakande extremism är en viktig fråga för civilsamhället att fortsätta arbeta med.