Äldreomsorg

Psykisk ohälsa ingen naturlig del av åldrande

Rapporten visar att kunskapen om hur psykisk ohälsa tar sig i uttryck hos äldre vuxna är idag bristfällig.

Hela 40 procent över 65 år uppger att de har besvär med nedstämdhet, oro och ångest. Ännu vanligare är det för äldre kvinnor. Det visar en rapport från Mind som ger en bild av äldres psykiska ohälsa.

Hela 40 procent över 65 år uppger att de har besvär med nedstämdhet, oro och ångest. Ännu vanligare är det för äldre kvinnor. Det visar en rapport från Mind som ger en bild av äldres psykiska ohälsa.

Mind presenterar rapporten ”På tal om ålder; Psykiskt välbefinnande – oavsett generation” som syftar till att ge en fördjupad och nyanserad bild av äldre personers psykiska ohälsa, men också till att nyansera bilden av två miljoner unika individer.

– Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrande eller något vi ska behöva acceptera enbart på grund av stigande ålder. Vi hoppas att rapporten med dess rekommendationer och förslag på åtgärder ska bli en katalysator för hälsofrämjande insatser för äldre. Ålderns höst ska kunna vara en tid att längta till, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

– Kunskaperna om äldres livssituation och behov är idag alltför begränsade. Det behöver satsas mer på att skapa förutsättningar för alla att må bra oavsett ålder. Det behövs mer forskning och ett mer icke-diskriminerande och fördomsfritt synsätt, säger Johanna Nordin, projektledare för äldres psykiska hälsa på Mind.

Fördomar och diskriminering

Den sammanställning av forskningsläget som återfinns i rapporten visar att psykisk ohälsa i högsta grad är närvarande bland äldre vuxna. Bristande kunskap, fördomar och diskriminering, ensamhet och utanförskap, bristande ekonomiska resurser och bristande vård och omsorg är fem problemområden som framträder tydligt, kopplade till äldres psykiska ohälsa.

– Idag har personer över 65 år inte tillgång till det stöd och vård som deras rättigheter faktiskt ska garantera. Det satsas mindre på främjande och förebyggande insatser, och även äldreomsorg, än någonsin, fortsätter Nordin.

Fysiska besvär prioriteras

Rapporten visar att behandling av fysiska besvär prioriteras, medan eventuella bakomliggande psykiska besvär ofta förbises. Antidepressiv medicin ersätter ofta psykologisk behandling trots att hög ålder ökar risken för biverkningar av olika läkemedel. Äldre vuxna är underrepresenterade inom den psykiatriska vården, trots att behovet av denna typ av vård bedöms vara lika stort bland äldre som hos yngre.

Ungefär en tiondel av äldre vuxna upplever ofrivillig ensamhet. Känslan ökar med stigande ålder och är vanligast i åldersgrupper över 75-80 år. Försämrad hälsa och förlust av partner och/eller vänner bidrar till social isolering och bristande stöd. 

Rapporten är skriven av forskarna Carin Lennartsson och Josephine Heap från Karolinska Institutet tillsammans med Johanna Nordin och Johanna Wester på Mind. Rapporten sammanställer kunskapsläget på området samt innehåller resultatet av den enkätstudie och de samtal med äldre vuxna som Mind och Karolinska Institutet har genomfört under våren.