Pilotprojekt för stärkt vård av unga med komplexa behov

Socialstyrelsen ska förbereda och samordna ett pilotprojekt inom psykiatrin och vid Staten Institutionsstyrelse (SiS). Syftet med regeringsuppdraget är att förbättra vården för vissa unga som vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), och som även har stora behov av psykiatrisk vård.

Socialstyrelsen ska förbereda och samordna ett pilotprojekt inom psykiatrin och vid Staten Institutionsstyrelse (SiS). Syftet med regeringsuppdraget är att förbättra vården för vissa unga som vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), och som även har stora behov av psykiatrisk vård.

Socialstyrelsen ska förbereda och samordna ett pilotprojekt inom psykiatrin och vid Staten Institutionsstyrelse (SiS). Syftet med regeringsuppdraget är att förbättra vården för vissa unga som vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), och som även har stora behov av psykiatrisk vård.

– Det finns ett behov av att förbättra vården för unga som vårdas i enlighet med LVU och som också har behov av psykiatrisk vård. Därför vill vi pröva om en integrerad vårdform kan stötta den här gruppen bättre, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen ska ta in ansökningar från landsting som vill delta i pilotprojektet. Denna del av uppdraget kommer att genomföras under 2019 och första halvåret 2020.

Därefter ska myndigheten i nära samarbete med SiS, deltagande landsting och Nationella programområdet psykisk hälsa, ta fram förslag på vad den integrerade vårdformen ska innehålla och vilken kompetens som behöver finnas i verksamheten.

Vidare ska Socialstyrelsen ta fram kriterier för inskrivning i och utskrivning från den integrerade vårdformen, och även riktlinjer för ansvaret mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen ska även stödja landsting och SiS inför och under genomförandet, med bedömningar av förutsättningarna för en god vård i en integrerad vårdform.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 september 2025. Delredovisningar av uppdraget ska lämnas årligen den 31 maj.

Related posts