Nyheter

Personlig assistans med större trygghet

LSS föreslås ändras så att personlig assistans ska kunna beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila

Nya assistansregler föreslås träda i kraft 1 april

Regeringen har idag beslutat att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap.


– Genom att tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna och införa rätt till assistans för väntetid, beredskap och tid mellan insatser skapar vi förutsägbarhet för assistansberättigade och kommuner och ser till att personlig assistans även i fortsättningen uppfyller intentionerna i LSS. Personlig assistans är en viktig frihetsreform som ska värnas, säger Åsa Regnér, ansvarigt statsråd för funktionshinderpolitiken.

Lagrådsremissen som det beslutats om innehåller två av de fyra förslagen i regeringens åtgärdspaket för personlig assistans som presenterades av ansvarig minister Åsa Regnér den 14 november 2017. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2018. De två övriga förslagen i åtgärdspaketet, förtydligad informationsskyldighet för kommunerna och lagändring om det högre timbeloppet, bereds för närvarande i Regeringskansliet och planeras träda i kraft 1 juli 2018.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föreslås ändras så att personlig assistans ska kunna beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila, samt mellan hjälpinsatserna vid aktiviteter utanför hemmet. Resa till och från en aktivitet utanför hemmet ska räknas som en del av aktiviteten. Förslaget innebär en återgång till tillämpningen som den var före Högsta förvaltningsdomstolens dom i juni 2017.

Regeringen föreslår att Försäkringskassan inte längre ska ompröva beslut om assistansersättning vartannat år, så kallade tvåårsomprövningar. Omprövning ska bara göras om rätten till assistansersättning har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde och det är i dessa fall bara de ändrade förhållandena som omprövas, inte hela beslutet. Förslaget innebär att assistansberättigade skyddas från den senaste tidens förändringar i rättspraxis, liksom eventuellt kommande rättspraxis, fram till dess att regeringen föreslår att tvåårsomprövningarna ska återinföras. Den som har behov av fler assistanstimmar kommer fortsatt kunna ansöka om det.