Översyn av besöksförbudet på äldreboenden

Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020. 

Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020. 

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd. Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020. 

– Att skydda de äldre är och kommer fortsätta vara en prioriterad fråga för regeringen. Samtidigt är det viktigt att begränsningarna i äldres tillvaro står i relation till hur coronapandemin utvecklas och hur smittspridningen ser ut på samhällsnivå, säger socialminister Lena Hallengren.

Utifrån sina respektive verksamhetsområden ska Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre, vars syfte är att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19, bör fortsätta att gälla efter den 30 september 2020.

Om myndigheterna gör bedömningen att det är möjligt och lämpligt att det nu gällande tillfälliga förbudet mot besök i särskilda boendeformer för äldre upphör att gälla den 30 september 2020, ska myndigheterna redovisa vilket stöd på myndighetsnivå som kan ersätta besöksförbudet. Ett sådant stöd ska i så fall kunna tillämpas från och med den 1 oktober 2020.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska genomföra uppdragen i samråd med varandra, och redovisa dessa till Socialdepartementet senast den 15 september 2020.

Related posts