Ökad kunskap om NPF ger stabilare familjehem

Att vara familjehem till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) innebär utmaningar. Alla som finns runt barnet vinner på att ha kunskap om vad NPF innebär, menar Carolina Lindberg Wiman som är aktuell med en ny bok.
Carolina Lindberg Wiman bokaktuell med "Familjehem för barn med NPF".

Att vara familjehem till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) innebär utmaningar. Alla som finns runt barnet vinner på att ha kunskap om vad NPF innebär, menar Carolina Lindberg Wiman som är aktuell med en ny bok.

Att vara familjehem till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) innebär utmaningar. Alla som finns runt barnet vinner på att ha kunskap om vad NPF innebär, menar Carolina Lindberg Wiman som är aktuell med en ny bok.

Handläggare och familjehemskonsulenter ska kunna stötta familjehemmet trots att de inte alltid känner barnet särskilt väl. Dessutom behöver alla inblandade samverka och hålla kontakt med andra viktiga instanser såsom psykiatri, skola och habilitering. Många barn med NPF behöver byta familjehem gång på gång. Ökad kunskap om NPF skulle kunna bidra till att bryta den onda spiralen. Därför har Carolina Lindberg Wiman skrivit boken ”Familjehem för barn med npf – handbok för socialtjänst, familjehem och konsulenter” som nu är utgiven på Gothia kompetens.

– Barn som placeras bär på en extra skörhet och har svåra upplevelser i sin ryggsäck som behöver hanteras och härbärgeras. Såväl handläggare som familjehem har ofta en bred kunskap om placerade barns villkor. Genom att tillföra fördjupad kunskap om NPF kan vi få en utökad förståelse för den komplexitet som familjehemsuppdraget utgör, säger socionom Carolina Lindberg Wiman, som har lång erfarenhet av att utbilda och handleda familjehem inom NPF.

För en trygg och tydlig tillvaro

I boken visar Carolina Lindberg Wiman med stor värme och djup kunskap hur man kan samarbeta kring barn med NPF, allt för att barnen ska få en så trygg och tydlig tillvaro som möjligt. Boken består av tre delar; innan, under och efter placering. Den går igenom olika diagnoser och utmaningar som kan förstås ur ett NPF-perspektiv. Ett kapitel ger barnets perspektiv på att bli familjehemsplacerat, barnets behov samt lite om föräldrar till barn med NPF. Exemplen i boken är hämtade från verkliga, men avidentifierade, händelser.

Författaren går också igenom vilka krav som ställs på ett familjehem och vilka svårigheter och utmaningar det kan innebära. Slutligen visar boken samarbetet mellan de olika instanserna, vad man ska tänka på vid möten, särskilda utmaningar, oplanerade avbrott samt en konkret och praktisk verktygslåda. Boken riktar sig till socialtjänst, familjehemskonsulenter och familjehem som placerar och tar emot barn med NPF. 

Om författaren
Carolina Lindberg Wiman är socionom, pedagog och handledare inom NPF och psykosocialt arbete. Hon arbetar sedan ett tiotal år med handledning och utbildning av familjehem som tar emot barn med neuropsykiatriska diagnoser. Det här är hennes nionde fackbok.

Related posts