Nyheter

Nytt inriktningsbeslut för ätstörningsvården

Sandra Ivanovic Rubin är ordförande för Psykiatriutskottet i Region Stockholm.

Psykatriutskottet i Region Stockholm har tagit ett nytt inriktningsbeslut för ätstörningsvården. Beslutet fokuserar på tidig upptäckt och breddad vård på flera nivåer.

Psykatriutskottet i Region Stockholm har tagit ett nytt inriktningsbeslut för ätstörningsvården. Beslutet fokuserar på tidig upptäckt och breddad vård på flera nivåer. Det senaste året har en översyn genomförts med syfte att komma tillrätta med problemen med tillgänglighet och långa vårdköer. 

– Den översyn som genomförts har varit nödvändig. Vi tar ett helhetsgrepp och fokuserar på tidiga insatser, eftersom det är större möjlighet att tillfriskna om den som insjuknat upptäcks tidigt och får hjälp. Dessutom breddar vi vården på flera nivåer så att behandlingar kan individanpassas, säger Sandra Ivanovic Rubin, ordförande för Psykiatriutskottet i Region Stockholm.

Tidig upptäckt och hjälp ökar möjligheten till tillfrisknande därför kommer den pågående utbildningsinsatsen för att stärka första linjens psykiatri inom primärvården, kompletteras med kompetensutveckling om hur potentiella patienter ska kunna screenas och hur de vid misstanke om ätstörningsproblematik ska kunna remitteras vidare. Medarbetare i elevhälsan, tränare i idrottsföreningar och andra vuxna som möter många barn och unga ska få kunskap genom digitala verktyg för att kunna ge råd, stöd och förmedla vidare kontakt till vården.

– Det ska bli tydligare var den som drabbas ska vända sig. Vi vill förbättra samverkan mellan elevhälsan och vårdcentralerna. Vi stärker också specialistpsykiatrin för vuxna med geografiskt områdesansvar, genom ett uppdrag att bedriva viss öppen ätstörningsvård. Vi vet också att det är vanligt att patienter som drabbas av ätstörningar också har andra psykiatriska diagnoser. Därför får specialistpsykiatrin ett nytt bredare uppdrag för att kunna behandla dessa patienter, säger Sandra Ivanovic Rubin.

Slutenvård i egen regi

All slutenvård för ätstörningar kommer att bedrivas i egen regi för en mer jämlik och effektiv vård. Genom att samla slutenvården till en vårdgivare kan den utnyttjas mer effektivt till de patientgrupper som bäst behöver slutenvård. Dessutom kan tvångsvård endast bedrivas i egen regi, och med denna förändring slipper patienter byta läkare när det blir aktuellt. Den nationella högspecialiserade vården kommer också bedrivas i egen regi.

– Patienter ska slippa byta läkare mitt i en behandling, i de fall tvångsvård blir aktuellt. Dessutom kan vården anpassas till patientens behov på ett mer enhetligt sätt, säger Sandra Ivanovic Rubin.

Förändringarna genomförs kring årsskiftet 2024-2025, efter att nuvarande upphandlade avtal löper ut i november 2024 och fram till att fram till att de nya specialistpsykiatriavtalen ska implementeras från mars 2025. Redan i november 2023 startar Region Stockholms uppdrag från Socialstyrelsen att bedriva högspecialiserad ätstörningsvård.