Nyheter

Nya regler i Socialförsäkringen

Regeländringarna berör bland andra ersättningen till nyanlända och föräldrapenningen till föräldrar som kommer till Sverige med barn över 1 år. Foto: Getty images

Mitt i sommaren ändras regler för såväl aktivitetsersättning, sjukersättning och till ersättningar till nyanlända.

Under sommaren träder nya regler i kraft inom socialförsäkringen. Reglerna berör nyanlända, personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning och äldre i behov av tandvård.

Den 1 juli träder följande regeländringar i kraft:

Sjukersättning och aktivitetsersättning: Garantibeloppet för sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,05 prisbasbelopp. Sjukersättning eller aktivitetsersättning på garantinivå betalas ut till personer som tidigare haft låg eller ingen inkomst. De som redan har en ersättning som är större än garantinivån kommer inte att påverkas av höjningen.

Föräldrapenning: Nya regler inom föräldraförsäkringen innebär att föräldrar till barn över ett år får ett mindre antal föräldrapenningdagar när de flyttar till Sverige.

Tandvård:
Det allmänna tandvårdsbidraget för personer i åldern 65-74 år höjs från 150 till 300 kronor per år. Personer som är 75 år eller äldre får sedan tidigare 300 kronor per år.

Den 1 augusti träder en regel om ersättning i kraft:

Ersättningar till nyanlända: Efter 1 augusti kan den som haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd fortsätta att få bosättningsbaserade förmåner som till exempel barnbidrag och bostadsbidrag under tiden man väntar på ett nytt besked. Det gäller under förutsättning att en ny ansökan om förlängt uppehållstillstånd har skickats in till Migrationsverket innan den tidigare gick ut. Läs mer på försäkringskassans hemsida.