Hälsosam Mat

Nya råd om äldreomsorgens måltider sätter individen i centrum

Kommunernas måltidsarbete ska stimulera aptit och matglädje. Foto: Getty Images

”Alla yrkesgrupper i måltidskedjan behöver ta ansvar för att följa upp att måltidsarbetet fungerar”

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. Det är huvudbudskapen i Livsmedelsverkets nya råd om måltiderna i hemtjänst och på äldreboenden.

Råden gällar alla yrkesgrupper som arbetar närmast de äldre, allt från biståndshandläggare till måltidspersonal. En undernärd person har lättare att falla, få en fraktur, utveckla trycksår och har fyra gånger ökad risk att dö i förtid.

– Mat som inte hamnar i magen kostar samhället pengar och orsakar lidande. Att få god mat i trivsam miljö är därför ingen lyx, utan bör ses som en rättighet för alla äldre, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket.

Eftersom många äldre äter för lite bör utgångspunkten i kommunernas måltidsarbete vara att stimulera aptit och matglädje. Själva maten behöver ofta serveras som många, små energi- och proteinrika måltider spridda över en stor del av dygnet. Och de behöver anpassas till individens önskemål. Även äldre personer har rätt att få behålla sitt sätt att leva och sina vanor. Det gäller både på äldreboenden och i hemtjänsten.

Tyvärr kan ibland fyrkantiga strukturer och rutiner försvåra individanpassning. De nya råden trycker på behovet av flexibla arbetssätt som gör det möjligt att erbjuda olika lösningar för olika individer. De är också mindre detaljstyrande än tidigare.

– Det krävs att verksamheterna vågar pröva nya sätt att arbeta. Det finns många bra exempel på kommuner som lyckats och som man kan inspireras av, säger Anna-Karin Quetel.

Råden trycker också på vikten av samverkan mellan olika yrkesgrupper – verksamhetschef, biståndshandläggare, måltidschef, måltidspersonal och den vård- och omsorgspersonal som arbetar närmast de äldre. Detta brister många gånger idag.

– Alla yrkesgrupper i måltidskedjan behöver ta ansvar för att följa upp att måltidsarbetet fungerar. Och att måltiderna verkligen hamnar i magen, gör nytta och ger livet guldkant.

Till 2035 har antalet personer i Sverige över 80 år nästan fördubblats. Många av dem kommer att behöva stöd med mat och måltider.

– Bra måltider i äldreomsorgen är en viktig del av kommunens arbete för en jämlik hälsa och ett värdigt och gott liv för alla.

Fem framgångsfaktorer för bra måltider inom äldreomsorgen
Fokusera på individen – det finns inte en universallösning som passar alla äldre.
Satsa på kunskap och kompetens hos personalen.
Se till helheten – utgå från Måltidsmodellens sex kvalitetsområden: God, Trivsam, Integrerad, Näringsriktig, Hållbar och Säker.
Tydliggör ansvarsområden och möjliggör samarbete.
Se till att personalen har tid för måltidsarbetet.
Sätt upp mål, prioritera måltiden och fråga efter resultaten.

Bra måltider i äldreomsorgen Livsmedelsverkets råd
Måltider i vård, skola och omsorg/Äldreomsorg
Av: Annika Rådlund Källa: Livsmedelsverket
Foto: Getty Images