Nyheter

Nya kriterier för mänskliga rättigheter

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke välkomnar SKL:s arbete med mänskliga rättigheter.

Nu har SKL tagit fram kriterier för kommuner, landsting och regioner i arbetet med mänskliga rättigheter. Den nyss antagna plattformen uppmärksammas på den årliga Demokratidagen.

Nu har SKL tagit fram kriterier för kommuner, landsting och regioner i arbetet med mänskliga rättigheter. Den nyss antagna plattformen uppmärksammas på den årliga Demokratidagen.

2014 ingick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en treårig överenskommelse med regeringen om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter. Satsningen omfattar utbildningar och utvecklingsarbete för att integrera mänskliga rättigheter i styrningen och ledningen av svenska kommuner, landsting och regioner.
– Det finns stora skillnader i synen på vad mänskliga rättigheter handlar om och hur man kan arbeta med det lokalt. Vi hoppas att det stöd som vi har tagit fram bidrar till ökad kunskap, större samsyn och ett intensivare lokalt arbete, säger Emil Broberg, 3:e vice ordförande för SKL.
Med inspiration från det internationella konceptet ”Human Rights City” har SKL i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet (RWI) tagit fram ett antal kännetecken för vad som skulle kunna utmärka en svensk MR-kommun eller MR-region. RWI beskriver plattformen som ett av få exempel på ett nationellt, gemensamt stöd som stimulerar det lokala arbetet med mänskliga rättigheter.
– Rättighetsperspektivet får inte hamna vid sidan om och ses som något extra. Plattformen med olika kriterier ger förutsättningar för mänskliga rättigheter att bli en naturlig del i den ordinarie styrningen och ledningen, säger Emil Broberg.
Under Demokratidagen, som äger rum idag, uppmärksammas SKL:s arbete med mänskliga rättigheter av kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.
– Kommuner och landsting spelar en central roll i arbetet med att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs att det bedrivs systematiskt och som en del av det ordinarie arbetet. SKL:s plattform med MR-kriterier banar väg för ett mer systematiskt arbetssätt och det välkomnar jag, säger Alice Bah Kuhnke.
Andra satsningar som SKL har genomfört inom området är bland annat ett utvecklingsarbete kring mänskliga rättigheter i styrning och ledning. Under drygt ett år har SKL samordnat elva kommuner och tre landsting och regioner som har arbetat med att utveckla mänskliga rättigheter som en del i ordinarie struktur, kultur, styr- och ledningssystem. Erfarenheter och exempel kommer nu att spridas för att inspirera fler att jobba systematiskt med mänskliga rättigheter.

SKL har också lanserat en webbutbildning tillsammans med Uppsala universitet för att ge grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet. Under hösten 2017 kommer SKL även att erbjuda lokala utbildningar inom mänskliga rättigheter.

Läs mer här