Migration

Ny lag ger ökat skydd mot barnäktenskap och annan hedersrelaterad brottslighet

Om ett motiv för brottet har varit att bevara eller åter­upp­rätta heder ska det ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet.

En av de nya lagarna som träder i kraft 1 juli 2020 är barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i högst fyra år. 

En av de nya lagarna som träder i kraft 1 juli 2020 är barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i högst fyra år. Här är de nya lagarna inom Justitiedepartementets områden.

Nya lagar som träder i kraft 1 juli 2020:
Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister
Ändringarna innebär att skyddet för de parter i hyres- och arrendenämnder som lever med en hotbild stärks, genom att det blir möjligt att hålla hemligt var de har sin bostad. Det stärker rättssäkerheten för dessa personer. Ändringarna innebär även att det blir möjligt att avgöra vissa hyrestvister betydligt snabbare, eftersom möjligheten för en part att efter ett överklagande åberopa ny bevisning begränsas.

Tryggheten för målsägande och vittnen stärks genom förbud mot spridning av bilder från rättegångar
Ändringarna innebär att spridning av bilder från förhandlingar i domstol kriminaliseras. Kriminaliseringen gäller spridning av bilder som har tagits upp i strid med det befintliga fotograferingsförbudet och avser bilder där någon person syns på bilden. För brott mot spridningsförbudet föreskrivs böter eller fängelse i högst sex månader som straffskala. I vissa fall, till exempel om det sker för att avslöja något som skett under ett sammanträde kan spridningen bedömas vara tillåten och inte leda till straffansvar.

Ökat skydd mot barnäktenskap och annan hedersrelaterad brottslighet

Lagändringarna innebär bland annat att det införs ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i högst fyra år. Genom det nya brottet blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse.

Om ett motiv för brottet har varit att bevara eller åter­upp­rätta heder ska det ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet.

Det införs också ett utreseförbud som ska skydda barn som riskerar att föras utomlands i syfte att utsättas för barnäktenskap eller att köns­stym­pas. Det ska vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud. Om ett barn har ett utreseförbud kan det inte få ett pass. Om barnet redan har ett pass kan det återkallas.

Återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning förstärks

Ändringarna innebär bland annat förlängd övervakningstid efter villkorlig frigivning, utökad möjlighet att föreskriva villkor om vad som ska gälla efter den villkorliga frigivningen och utvidgad möjlighet att förverka villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet.

Kriminalvården ska också kunna fatta beslut om elektronisk övervakning av den frigivne för att kontrollera att han eller hon följer en föreskrift. Det kan till exempel handla om att kontrollera att den frigivne inte befinner sig på platser där risken för återfall i brott är stor eller i närheten av där ett brottsoffer bor. Lagändringen syftar till att öka Kriminalvårdens möjligheter att arbeta återfallsförebyggande med den som villkorlig frigetts från ett fängelsestraff.   

Säkerhetspolisen får utökad tillgång till Migrationsverkets personuppgifter
Genom ändringen får Säkerhetspolisen medges direktåtkomst till Migrationsverkets personuppgifter i fler fall än i dag. Detta ger myndigheten bättre förutsättningar att bekämpa bland annat terrorism och brott mot Sveriges säkerhet. Ändringen har sin grund i överenskommelsen om åtgärder mot terrorism mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Center­partiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Källa: Regeringen