Rapport

Ny granskning: Våld mot barn på SiS fortsätter öka

Barnrättsbyrån släpper rapport
Barnrättsbyrån släpper rapporten "Avskiljningar, våld och missförhållanden inom SiS ungdomsvård 2023."

Personalens våld mot barn på SiS-hem ökade under 2023 till den högsta nivån någonsin. SiS skriver i årsredovisning 2023 att avskiljningarna har minskat. I Barnrättsbyråns nya granskning framträder en helt annan bild.

– Det är djupt oroande att personalens våld mot barn på SiS fortsätter att öka, trots 140 miljoner i extra anslag från staten under 2023. Det är en utveckling som inte kan accepteras i en rättsstat, säger Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.

Under 2023 genomfördes 1637 fysiska ingripanden på SiS-hem, att jämföra med 1405 under 2022 och 1134 under 2021, vilket motsvarar en ökning med 44 procent. Det är framför allt unga flickor som utsätts. På ungdomshemmet Ljungaskog som vårdar flickor genomfördes 180 fysiska ingripanden under 2023. Det kan jämföras med ungdomshemmet Klarälvsgården, som framför allt vårdar äldre pojkar, där inga fysiska ingripanden förekom förra året.

År 2021 uppmanades SiS att redovisa fysiska ingripanden som inte ledde till avskiljning separat. SiS har i sin egen statistik inte räknat med ”ej fullföljda avskiljningar”, men för att kunna göra en jämförelse över tid så har Barnrättsbyrån tagit med dessa i statistiken. Tidigare rapporter visar att dessa fysiska ingripanden innebär smärtpåförande fasthållningar och nedläggningar.

Avskiljningar och fysiska ingripanden på SiS åren 2014-2023

Klagomålen till IVO ökar

Samtidigt ökade antalet klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Under 2023 tog IVO emot 425 klagomål som berör SiS ungdomsvård, att jämföra med 353 under 2022 och 253 under 2021, en ökning med 68 procent. Klagomålen handlar om både fysiskt våld och sexuella övergrepp från personal.

– I väntan på en ny statlig barn- och ungdomsvård behöver regeringen presentera en krisplan för Sis och bland annat säkerställa att alla placerade barn har tillgång till oberoende barnombud som de kan vända sig till när deras rättigheter kränks. Här finns redan ett förslag på regeringens bord, säger Elin Wernquist.

Ur rapporten:

Ungefär en fjärdedel av klagomålen (18 st.) som vi tagit del av innehåller uppgifter om att personal utsatt barn för sexuella övergrepp eller kränkningar. En flicka vädjar i en handskriven lapp till placeringsenheten: “Jag ska inte behöva vara med om sexuella övergrepp på SiS!”

Barn larmar om allt ifrån våldtäkt till verbala kränkningar av sexuell karaktär. Ett barn kontaktar IVO och berättar att hen blivit våldtagen av personal. En annan beskriver i ett klagomål till SiS att personal tafsat på hans könsorgan i samband
med kroppsvisitation.

Många beskriver just visitationer och kroppsbesiktningar som övergreppsliknande händelser, där personal (ofta av motsatt kön) river och sliter i deras kläder. I ett fall, där personal genomsöker en flickas kläder och kropp efter otillåtna föremål så sker det i ett videoövervakat utrymme. Flickan säger att: ”det kändes som att hon blivit våldtagen och att all personal på alla avdelningar kunnat titta på.”

Tillsynsmyndigheterna ger svidande kritik

Aldrig tidigare har så många placerade barn klagat till IVO om förhållandena på SiS. Avskiljningar och fasthållningar används mer frekvent än någonsin tidigare. Tillsynsmyndigheterna riktar svidande kritik mot myndigheten; om avskiljningar och vård i enskildhet utan lagstöd och om våld och kränkningar mot tvångsplacerade barn. Ett fjortonårigt barn tar sitt liv i VIE och i media uppdagas missförhållande efter missförhållande. Att orsaken till användning av våld och tvångsåtgärder skulle handla om att det är särskilt svårbehandlade barn med komplex problematik vänder sig tillsynsmyndigheterna emot. Istället handlar det om personalens bristande bemötande och kompetens och undermåliga lokaler.

Läs hela rapporten här.