Uncategorized

Nu gäller nya lagen som inte erkänner barnäktenskap

Den 1 januari trädde den nya lagen i kraft som skärper reglerna mot utländska barnäktenskap.

Enligt en ny huvudregel ska inga utländska barnäktenskap erkännas i Sverige. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna fortfarande är under 18 år. Detta är en av flera nya lagar som nu träder i kraft.

Enligt en ny huvudregel ska inga utländska barnäktenskap erkännas i Sverige. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna fortfarande är under 18 år. Detta är en av flera nya lagar som nu träder i kraft.


Den 1 januari trädde den nya lagen i kraft som skärper reglerna mot utländska barnäktenskap. Enligt en ny huvudregel ska inga utländska barnäktenskap erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna fortfarande är under 18 år.

Denna lag rör Justitiedepartementet. Några nya lagar inom Socialdepartementet som trädde i kraft 1 januari 2019 är:


1. Karensavdrag ersätter karensdagen 

2. Underhållsstödet höjs för barn som är 11–14 år 

Underhållsstöd lämnas av Försäkringskassan med olika belopp beroende på barnets ålder. Underhållsstödet för barn som är 11–14 år höjs med 150 kronor till 1 723 kronor per månad. 

3. Högre krav och utökad tillståndsplikt för verksamheter som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen

Tillståndsplikt införs för hemtjänstverksamhet enligt socialtjänstlagen. Tillståndsplikt införs även för verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet, enligt lagen om stöd och 45 (52) service till vissa funktionshindrade. Krav om ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten gäller för all tillståndspliktig verksamhet. Krav tillkommer även om att styrelse och ägare samt andra med ett väsentligt inflytande lämplighetsprövas. Den som bedriver sådan verksamhet som nu blir tillståndspliktig måste göra en ansökan om tillstånd senast den 1 mars 2019 för att kunna fortsätta med verksamheten fram till dess beslut om tillstånd meddelas. Ny- och ändringsansökan avgiftsbeläggs. 

4. Vårdbidrag och handikappersättning ersätts av de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning 


5. Utvidgning av systemet med utredningar avseende vissa dödsfall 

Utredningsverksamheten utökas till att omfatta fler fall än enbart fall där barn eller vuxna avlidit. Fall där barn utsatts för grov misshandel eller synnerligen grov misshandel ska till exempel utredas om brottet begåtts av en närstående eller tidigare närstående person. När det gäller vuxna ska fall 46 (52) där brottet utgör försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp utredas om brottet har begåtts av en närstående eller tidigare närstående person. Lagen byter namn till lagen om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall. Socialstyrelsen ska även fortsättningsvis vara utredningsmyndighet. Statliga förvaltningsmyndigheter ska under vissa förutsättningar vara skyldiga att ställa experter till utredningsmyndighetens förfogande. Vidare bör statliga förvaltningsmyndigheter genomföra tillsyn eller intern tillsyn av verksamhet som berörs av en utredning. Regleringen av verksamheten i offentlighets och sekretesslagen (2009:400) ändras så att sekretessen, med oförändrat skaderekvisit, följer uppgiften.
6. Regelförenklingar görs inom ekonomisk familjepolitik

Se www.regeringen.se för mer info