Uncategorized

Nu är det dags för anmälan om du vill gå höstens högskolekurs gällande mäns våld mot kvinnor.

Sista anmälningsdag för Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) utbildning på Uppsala Universitet, i Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma 15 hp närmar sig!

Sista ansökningsdag är 31 augusti 2017.
Kursen ger kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar även den särskilda sårbarhet som våldsutsatta kan befinna sig i. Ämnet mäns våld mot kvinnor utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Som en del i kursen ingår även att urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion. 

Kursen syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Målgrupp för kursen är yrkesverksamma som i sitt arbete möter brottsoffer och förövare, till exempel inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet med flera.

Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs

Läs mer här