Nollvision för undernäring hos äldre i ny nationell satsning

"Lösningarna som utvecklas runt de äldre kan testas och genomföras i andra kommuner"
En strategi för att undernäring hos äldre inte ska förekomma ska tas fram. Foto: Ruona

”Lösningarna som utvecklas runt de äldre kan testas och genomföras i andra kommuner”

Livsmedelsakademin har nu, tillsammans med Kävlinge Kommun, Orkla, Fazer Food Service, Oatly och Kristianstad Högskola fått 1 480 000 kr för att utveckla en strategi för hur vi kan få en nationell nollvision för undernäring hos äldre.
Så många som sex av tio patienter inom äldrevården kan vara undernärda. Förutom det personliga lidandet orsakar det höga samhällskostnader. För lite eller fel mat kan få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för någon som är sjuk eller gammal.

– Undernäring är ett komplext problem. Det kan bero på sjukdomar, bristande aptit, att inte få den mat en vill ha eller behöver, för lång nattfasta, ensamhet eller depression. Ibland är det flera av dessa faktorer som sammantaget gör att den äldre inte får i sig tillräckligt med näring. Därför går det inte att hitta en lösning som passar alla, systemet måste individanpassat. Olika delar av den offentliga sektorn och den privata måste samarbeta med de äldre i fokus, säger Lotta Törner, VD för Livsmedelsakademin.

Från kartläggning till nollvision
Projektet startar med en kartläggning av problemen med undernäring. Projektet startar i Kävlinge kommun som redan kommit en bit i arbetet mot undernäring. Därefter samlas alla de parter som är direkt berörda av problemen, t ex äldreomsorg, sjukvård, äldre och deras intresseförening PRO, Livsmedelsföretag, entreprenörer och forskning, för att diskutera hur och man tillsammans kan arbeta för att ta bort undernäringen. Det kan handla om att länka samman systemen och organisationerna runt den enskilda människan, införa goda mellanmål och mindre måltider, digital mätning med mera.

Sommaren 2019 ska en strategi för fortsatt arbete presenteras för Vinnova, som gett uppdraget. Härefter ska strategin omsättas i en handlingsplan som involverar kommuner, sjukvård, livsmedelsföretag, intresseföreningar, forskning och entreprenörer i hela Sverige.

De potentiella lösningarna som utvecklas runt de äldre i Kävlinge kommun kan testas och genomföras i andra kommuner.

Fakta om undernäring hos äldre
I Sverige finns idag cirka 253 000 äldre över 65 år med hemtjänst, korttidsboende eller särskilt boende, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas som berör all äldreomsorg i hela landet. Av dessa är i genomsnitt 15,6 procent undernärda, vilket motsvarar 39 500 äldre.

Ytterligare 117 500 (46,4%) riskerar att bli undernärda. Fallolyckor är ett stort samhällsproblem och drygt 1 000 personer om året dör till följd av fallolyckor. Cirka 70 000 personer skadar sig så allvarligt att de blir inlagda på sjukhus. Det finns studier som pekar på att förekomsten av fallolyckor och andra komplikationer är tre gånger så hög hos undernärda patienter jämfört med hos välnärda. Förutom ett mänskligt lidande kostar fallolyckor samhället drygt 11 miljarder kronor/år. Då är inte kostnaderna för primärvården inräknade.

Livsmedelsakademin
Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, måltids- och förpackningsnäringarna, handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer sida vid sida för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen. Livsmedelsakademin skapar livsmedels- och måltidsnäring. 

Av: Annika Rådlund Källa: Livsmedelsakademin

Related posts