Migrationsverket utför tillfällig åldersbedömning enligt ny lag

Från och med 1 maj ska Migrationsverket enligt lag göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. 
Migrationsverkets personal har nu laglig rätt att göra en åldersbedömning på den asylsökande redan när personen söker asyl

Från och med 1 maj ska Migrationsverket enligt lag göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. 

Från och med 1 maj ska Migrationsverket enligt lag göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. Syftet med lagen är att undvika att vuxna asylsökande är placerade i boenden avsedda för barn.

Den tillfälliga åldersbedömningen ska genomföras om den asylsökandes identitet inte är tveklöst klarlagd, och där det samtidigt inte är helt uppenbart att personen är vuxen eller barn, skriver Migrationsverket på sin officiella facebooksida.

Åldersbedömningen ska göras så snart som möjligt efter att asylansökan lämnats in. I de fall Migrationsverket bedömer att en tillfällig åldersbedömning ska göras, ska verket också erbjuda den asylsökande en medicinsk åldersbedömning som Rättsmedicinalverket ansvarar för. Den medicinska åldersbedömningen är frivillig.

Den tillfälliga åldersbedömningen kan överklagas till en Migrationsdomstol, dock gäller beslutet fram till att Migrationsverket lämnar sin slutgiltiga åldersbedömning i asylbeslutet.

Tidigare har Migrationsverkets personal enligt lag gått på den ålder den asylsökande uppgett när han eller hon anlände till Sverige. Den sagda åldern har gällt fram tills slutet av asylprocessen, då alla muntliga och skriftliga bevis vägs samman för att fastställa en persons ålder och identitet.

Ändringen, som sker i utlänningslagen, innebär att Migrationsverkets personal nu direkt vid anländandet får rätt att skriva upp en persons ålder om de misstänker att den asylsökande uppger sig vara barn men i själva verket är över 18 år och därmed vuxen. Ändringen berör ensamkommande som sökt asyl från och med 1 februari i år.

Syftet med lagändringarna är att undvika att vuxna asylsökande är placerade på boenden för barn. Syftet är också att se till att samhällets resurser avsatta för barn inte går till vuxna asylsökande.

Den 25 april berörde denna lagändring 1 293 ensamkommande asylsökande barn som har öppna asylärenden som inkommit till Migrationsverket från och med 1 februari i år.

Related posts