jobb_artikla

Många upplever diskriminering vid jobbsökande

Störst var andelen jobbsökare som trodde sig ha blivit bortvald på grund av sin ålder. Foto: Alexander Ruas.

Hela 73 procent tror sig ha blivit bortvalda på felaktiga och diskriminerande grunder i samband med att de sökt jobb. Det visar en ny rapport från TNG.

Hela 73 procent tror sig ha blivit bortvalda på felaktiga och diskriminerande grunder i samband med att de sökt jobb. Det visar en ny rapport från TNG – ”Fördomsfri rekrytering – så vill jobbsökare agera på den svenska arbetsmarknaden 2018”.


I rapporten presenteras ett omfattande statistikunderlag, nedbrutet baserat på demografi och bransch, där speciellt resultatet från jobbsökare inom IT, teknik, ekonomi och finans, kundtjänst, marknad, försäljning, inköp, logistik och HR lyfts fram.

Resultatet av undersökningen kastar bland annat ljus på frågan om diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. I en del av enkäten fick respondenterna nämligen ange ifall de tror sig någon gång ha blivit bortvald på grund av faktorer som ålder, kön eller könsöverskridande identitet, etniskt ursprung, utseende, sexuell läggning eller funktionsnedsättning när de sökt jobb. Respondenterna kunde här lämna flera svarsalternativ.

Överlägset störst, 64 procent, var andelen jobbsökare som trodde sig ha blivit bortvald på grund av sin ålder. Bland sökande mellan 46 och 55 år var denna siffra 77 procent, medan den i gruppen 56–64 år var 90 procent.

Sett till bransch tycks åldersdiskrimineringen vara allra mest utbredd inom marknadsföringsbranschen. Där uppgav 73 procent att de någon gång tror sig blivit bortvald på denna grund. En siffra som kan jämföras med 60 procent inom kundtjänst och 58 procent inom IT och teknik.

Näst vanligast verkar diskriminering på grund av utseende eller vikt vara, att döma av resultatet från TNG:s undersökning. Runt en fjärdedel av respondenterna misstänker att de någon gång har valts bort på denna grund i samband med att de sökt jobb.

Även här syns skillnader mellan olika branscher, då flest jobbsökare inom kundtjänst, ekonomi- och finansbranschen upplevt att de blivit bortvalda på grund av sitt utseende.

14,7 procent av respondenterna trodde sig ha blivit bortvald på grund av kön eller könsöverskridande identitet under en rekryteringsprocess. Här stack industrin ut som den bransch där högst andel, 21 procent, misstänkte sig ha råkat ut för detta. Lägst var denna siffra bland jobbsökare inom IT och teknik: 11 procent.

I undersökningen märktes även vissa skillnader mellan män och kvinnor. Exempelvis svarade 17 procent av kvinnorna att de trodde sig ha blivit bortvalda på grund av kön eller könsöverskridande identitet. Bland de manliga respondenterna var denna siffra 11 procent.

Däremot var det en större andel män, 16 procent, än kvinnor, 10 procent, som trodde sig ha blivit diskriminerade på grund av etniskt ursprung i samband med att de sökt jobb.

Topp 6 – här är de vanligaste skälen till upplevd diskriminering vid jobbsökning

1. Ålder (64 %)

2. Utseende (24 %)

3. Kön eller könsöverskridande identitet (14,7 %)

4. Etniskt ursprung (12,8 %)

5. Funktionsnedsättning (3,4 %)

6. Sexuell läggning (1,3 %)

Om undersökningen
1 522 respondenter deltog i undersökningen under våren 2018. Metoden var kvantitativ och undersökningen utfördes digitalt via ett enkätformulär. Samtliga respondenter svarade anonymt.

Jobbsökarna kom från plattformar som Careerbuilder, Blocket Jobb, StepStone, Arbetsförmedlingen, StepStone, Linkedin, Facebook och CS-jobb med flera och motsvarar ett representativt och slumpmässigt urval av jobbsökande i Sverige inom områden som ekonomi, teknik, IT, finans, marknadsföring, kundservice, försäljning, administration, HR, inköp och logistik.

Under hösten 2018 kommer TNG löpande släppa fördjupande artiklar kring resultatet från rapporten, samt branschspecifika guider kring hur jobbsökande inom olika yrkesområden vill bli bemötta under en rekryteringsprocess.