Äldreomsorg

Många kommuner förstärker skyddsåtgärder för att minska smittspridning

I brukarnära vård av personer i riskgrupp är det inte säkert att basala hygienrutiner räcker.

Piteå kommun är en av flera kommuner som dröjde flera veckor med ett gemensamt beslut att införa visir.

Det är stor skillnad i landet hur kommuner och verksamheter har hanterat åtgärder för minskad smittspridning av covid-19. Den 7 maj kom en ny rekommendation för visir och/eller munskydd inom hemtjänst, äldreboenden och särskilda boenden. Vissa var snabba att ta till sig riktlinjerna, medan det har gått långsammare på andra håll.

I Värmland tog man beslut om att använda visir vid all patientnära vård veckan innan Folkhälsomyndigheten kom ut med den nya rekommendationen den 7 maj. Andra verksamheter och kommuner var tidigare än så och började tillverka egna visir redan i början av pandemin. 

Piteå kommun är en av flera kommuner som dröjde flera veckor med ett gemensamt beslut att införa visir för all personal som arbetar nära brukare som är över 70 år och/eller med personer som tillhör annan riskgrupp. 

Idag finns nio bekräftade fall av covid-19 på Piteå kommuns särskilda boenden för äldre. Samtliga personer är isolerade.

– Vi förstärker nu vårt förebyggande arbete för att minska smittspridning genom beslutet att all personal ska använda visir i brukarnära vård av personer över 70 år och andra personer i riskgrupp. Vi fortsätter också planera och förbereda en särskild avdelning för personer som insjuknat i covid-19. En lösning som i första hand är en beredskap för att kunna möta ett behov av god vård och omsorg i kombination med att kunna begränsa smittspridning i de fall där annan isolering inte är möjligt. Det kan till exempel röra sig om pigga men covidsjuka och dementa personer som genom sin egen rörlighet riskerar att smitta andra personer vid sin avdelning, säger Fredrik Sjömark, socialchef, Piteå kommun.

Tanken med ett korttidsboende för covidsjuka inom socialtjänsten är att vara förberedd även på andra vård- och omsorgsbehov som kan uppstå i andra boendeformer.

– Men det är viktigt att poängtera att all vård av covidsjuka personer inom vår socialtjänst sker under ledning av läkare. Det är även läkaren som gör bedömningen om personer ska stanna kvar i sin boendeform, kan flyttas eller om det finns behov av mer krävande vård som måste tillgodoses genom inläggning på sjukhus.

För patienter med bekräftad covidsjukdom kommer kohortvård och omsorg bedrivs framförallt i personens bostad oavsett om det är inom hemtjänst, särskilt boende eller en gruppbostad.

– Kohortvård betyder att personal som arbetar med sjuka brukare inte arbetar med friska. I dagsläget har vi delat upp det så att det är så få personal som möjligt som arbetar med personer som testat positivt för covid-19, säger Fredrik Sjömark

Beslut om att driftsätta ett korttidsboende för covidsjuka inom hela socialtjänsten, som nu finns i beredskap, ska föregås av ett beslut av socialtjänstens stabs ledning. Ytterst är det även stabschef, efter läkarbedömning och samtycke från den det berör som fattar beslut om flytt från eget boende till korttidsvistelse.

– Låt oss hoppas att vi inte kommer att behöva starta upp den här verksamheten men det känns bra att vi nu har den möjligheten i beredskap om så blir påkallat. I första hand ska personer med bekräftad covid-19 tillfriskna hemma i sitt eget boende om inte sjukhusvård är aktuellt.