Nyheter

Majoriteten av utsatta för människohandel utan stöd

En stor andel av offren för människohandel i Sverige har aldrig kontakt med eller får hjälp av någon myndighet här. Det visar ny statistik från Plattformen Civila Sverige Mot Människohandel, där Frälsningsarmén är en drivande aktör.

En stor andel av offren för människohandel i Sverige har aldrig kontakt med eller får hjälp av någon myndighet här. Det visar ny statistik från Plattformen Civila Sverige Mot Människohandel, där Frälsningsarmén är en drivande aktör.

Sammanfattning av statistiken:

Former av utsatthet: 8 av 10 utnyttjats för sexuell exploatering

Kön: 7 av 10 är kvinnor

Ursprung: 35 % är EU-medborgare(främst från Rumäninen och Sverige) och resterande 65 % från tredjeland (främst Nigeria, Albanien och Colombia)

Kontakter:

I ca 7 av 10 fall har den utsatte själv sökt upp oss eller hittats förmedlas av NGOs.

I ca 8 av 10 fall, finns det ingen upprättad polisanmälan.

78 % (95 av 122) av dem som vi mött har inte fått något som helst stöd från ansvariga myndigheter.

· Detta pekar på bristfällig kapacitet gällande identifikation och uppsökande arbete hos ansvariga myndigheter.

Barnperspektivet:

Ca 1 av 10 av dem vi mött är minderåriga under 18 år.

Mer än varannan kvinna vi mött har ett eller flera barn. Totalt rör det sig om 60 indirekt utsatta barn. Mer än hälften 41 av 60 (68 %) av dessa vistas med sin mor i utsatthet/vid våra stödinsatser/boenden som vi bistår med.

·  Detta pekar på ett behov av ett stärkt barnperspektiv hos alla inblandade aktörer, allt från specialiserade boenden, ökad tillgång till barns rättigheter och möjlige som indirekt/medföljande att erhålla brottsofferstatus.

Trender i bakgrund och sårbarhetsfaktorer: beroendeförhållande till förövare, tillhör minoritetsgrupp, skuldsättning, funktionsnedsättning, hemlöshet, hedersproblematik.

De flesta uppger fattigdom som push faktor och löfte om jobb som pullfaktor. Några har lurats via lover-boy syndromet, bortförts mot sin vilja, utpressning mot närstående, tvångsgifte eller såld av familjemedlem.

· Merparten är från tredjeland vilket medför särskild riskzon, oviss legal status och rädsla att kontakta svenska myndigheter.

Stödinsatser av civilsamhällets organisationer:

Direkta stödinsatser: skyddat boende, socialt samtalsstöd, materiellt understöd, juridisk rådgivning för polisanmälan och internationell skydd, medicinsk vård, hjälp av att söka asyl, hot- och riskbedömning, tolkhjälp, ekonomiskt stöd, rehabilitering, tillgång till socialt sammanhang, jobbcoachning, möjlighet att söka arbete/praktik,

Hänvisning till samhällssystemet: kontakt med regionskoordinator, polis, migrationsverk eller socialtjänst

Siffror:

Antal utsatta som kontaktat civilsamhället:

91 kvinnor (60 mellan 18-26 år samt 29 mellan 26-50 år och 2 över 50 år)

11 flickor (4 under 15 år)

19 män (18-26 år)

1 pojke (under 15 år)

TOTALT 122

 

Former av exploatering

sexuell exploatering enbart: 77 (65 kvinnor + 11 flickor + 1 pojke)

multipel utsatthet 25 (sex. + tiggeri: 2 kvinnor; sex. + tvångsarbete: 1 flicka; sex. + tvångsarbete: 18 kvinnor, 2 män; sex. + kriminella gärningar: 1 kvinna + 1 pojke)

tvångsarbete enbart 19 (3 kvinnor och 16 män)

tvingats begå kriminella gärningar 1 (1 man)

TOTALT: 122

 

Nationalitet

Albanien 12

Bosnien 1

Bulgarien 1

Chile 1

Colombia 6

Egypten 2

Eritrea 5

Etiopien 3

Mali 1

Marocko 2

Montenegro 1

Nicaragua 4

Nigeria 17

Polen 4

Rumänien 23

Ryssland 3

Somalia 2

Sverige 16

Thailand 3

Ukraina 4

Vet ej 11

TOTALT 122

 

Barnperspektivet;

Utsatta med barn:

54 kvinnor och en flicka har barn:

1 barn 29 (20 har barnet hos sig)

2-3 barn 26 (20 har barnen hos sig)

mer än 4 barn 5 (1 har barnen med sig)

Totalt handlar det om lågt räknat 60 barn till utsatta, varav ca 41 medföljande barn som bor med kvinnorna när de får sin hjälpinsats. Många kvinnor är även gravida som ett resultat av exploatering. Detta avser vi i framtiden att statistikföra)

Har det gjorts en polisanmälan?

Ange i vilken grad personen kan sägas vara identifierad som utsatt för människohandel

polisanmälan gjord 25

Nej, men troligen utsatt 71

Nej, men tänkbart utsatt 26

TOTALT 122

*obs jfr antal polisanmälda med antal som fått stöd/medel av samhället.

Vem tog första kontakten för att få hjälp?

den utsatte själv 58

civilsamhället själv 27

polis 16

soc. 8

skola 1

vittne 2

annan 10

TOTALT 122