Ledarskapet har stor betydelse för minskad smittspridning

 
Ledarskapet har stor betydelse för minskad smittspridningIVO:s inspektörer har fört samtal med första linjens chef i drygt tusen olika verksamheter spridda över landet. IVOs granskning av äldreomsorgen visar att det är en stor utmaning att hantera oro bland personalen och att få till väl fungerande rutiner kring skydd och hygien. Ett nära och tydligt ledarskap samt aktivt arbete med personalplanering är något som upplevs minska risken för smittspridning av covid-19.

IVO presenterar nu sin tillsyn av äldreboenden, hemtjänst, särskilda boenden och LSS-boenden i hela landet. Målet har varit att fånga upp svårigheter och utmaningar samt att samla in goda exempel.

Något som flera verksamheter lyfter är ledarskapets betydelse för minskad smittspridning. Det handlar bland annat om att chefer ska finnas tillgängliga för frågor och för att prioritera i arbetet. 

Vissa verksamheter har inrättat krisledningsgrupper med dagliga avstämningar och kommunicerar riktlinjer och rutiner på ett enhetligt sätt till alla medarbetare.

Bland de största utmaningarna är att personer med demenssjukdom och intellektuella funktionsnedsättningar har svårt att förstå och förhålla sig till situationen. 

En annan stor utmaning för verksamheterna är att kunna planera bemanning och skapa en uthållighet i bemanningen på längre sikt. 

– Det är tydligt att personalplaneringen är en stor utmaning för verksamheterna. Man behöver snabbt kunna planera om när förutsättningar förändras. Det behövs också ett kontinuerligt arbete exempelvis för att avdela personal för vissa brukare, säger Anette Nilsson, enhetschef på IVO.

Det stora informationsflödet till såväl personal som brukare är en annan utmaning. Många verksamheter hanterar det genom att göra information tillgänglig på många olika språk, ha täta avstämningar och arbeta med medarbetarnas oro.

Tillsynen har genomförts på telefon genom att ställa frågor till verksamhetens chef.

– I de fall där vi upptäckt allvarliga brister kan det finnas skäl att göra en djupare tillsyn av verksamheten, säger Anette Nilsson.

Taggar

Nyheter Äldreomsorg