Nyheter

Kriminalvården öppnar för permissioner och besök

Återgången kommer att ske stegvis och i långsam takt.

Från 1 juli 2020 öppnas möjligheten för permissioner och besök inom Kriminalvården. Återgången kommer att ske stegvis och i långsam takt.

Lennart Palmgren, häktes-, anstalts- och frivårdsdirektör, har beslutat om en stegvis återgång mot ordinarie verksamhet, när det gäller permissioner och besök i anstalt, samt möten i frivård. Från 1 juli 2020 öppnas möjligheten för bevakade permissioner, där risken för spridning av covid-19 minimeras. I första hand kommer de permissioner som medför att en intagen kan förflyttas till lägre säkerhetsklass eller beviljas en särskild utslussningsåtgärd att prioriteras. Samma datum börjar även frivården öppna för fler fysiska besök. Beslutet fattades den 25 juni.

− Det här är startskottet för en stegvis återgång till normal verksamhet. Att vi öppnar för permissioner är förstås mycket efterlängtat bland de intagna, säger Lennart Palmgren.

Frivården ska från och med 1 juli öppna för fler fysiska besök för särskilt prioriterade klientgrupper. Under perioden 1 juli till 31 augusti ges verksamheten möjlighet att anpassa sina besökslokaler för att kunna ta emot fler klienter på ett säkert sätt. Från och med 1 september ska anpassningarna vara genomförda.

− Utvecklingen av de digitala mötena har varit bra för frivårdens verksamhet, men vissa klienter har inte kunnat ha digitala möten och nu öppnar vi för att träffa dem fysiskt igen, säger Lennart Palmgren.

1 september ges också möjligheten till besök utomhus på klass 3-anstalter. Vissa obevakade permissioner som medför att en intagen kan beviljas särskild utslussningsåtgärd, eller som bedöms nödvändiga för förflyttning till en lägre säkerhetsklass, kommer också att kunna genomföras. Förutsättningar och anvisningar beslutas i särskild ordning.

− Vi har valt att inleda med att öppna för besök på klass 3-anstalter, eftersom det där finns möjligheter till att ta emot besök utomhus. Det blir vårt första steg, förklarar han.

Samtidigt som Kriminalvården går mot en mer normal verksamhet behöver de risker för smittspridning som finns i myndighetens verksamhet och samhället i stort hanteras.

Det kan förväntas att Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning är fortsatt hög under hela 2020.

− Därför planerar vi inte ett beslut om en total återgång nu, utan vi kommer att behöva anpassa arbetssätt och verksamhet under en betydande tidsrymd, säger Lennart Palmgren.

Beslutet kommer att omprövas och eventuellt ändras om risken för smittspridning i samhället skulle förvärras, eller om Folkhälsomyndigheten meddelar nya rekommendationer som talar emot någon av de beslutade åtgärderna.

Fakta/begränsning av permissioner och besök

Den 17 mars togs beslut om att tillfälligt begränsa besök till intagna i anstalt och häkte. Detsamma gällde intagnas permissioner. Beslutet togs för att förhindra spridning av covid-19 inom häkten och anstalter.Den 16 mars beslutades att klienterna i frivården skulle fortsätta hålla kontakten med frivården enligt fastställd plan, men att kontakten främst fick ske via digitala möten istället för fysiska besök på frivårdskontor. Beslutet togs för att minska smittspridningen bland klienter och medarbetare.