Kostnadsfria läkemedel för barn utvärderas

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp reformen om kostnadsfria läkemedel för barn.
Foto: Getty Images

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp reformen om kostnadsfria läkemedel för barn.

Reformen om kostnadsfria läkemedel för barn infördes 1 januari 2106, redan då aviserade regeringen att reformen skulle utvärderas. Detta för att utvärdera reformens konsekvenser på bland annat förskrivningsmönster, uttag av läkemedel som sedan inte används och förändringar i konsumtion av vård.

– Barns hälsa ska inte styras av socioekonomiska förhållanden, vården ska vara den samma för alla. Därför är den här reformen jätteviktig. Samtidigt ska våra förslag vara så bra som möjligt, de ska gagna individer och samhället i stort. Då är uppföljning och utvärdering är en viktig del i arbetet, säger sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

Uppföljningen ska inkludera samtliga grupper av barn och unga som omfattas av reformen. När det är relevant och möjligt ska uppdelningen göras utifrån läkemedelsgrupper och patientgrupper samt utifrån ålder, socioekonomi, kön och region.

Socialstyrelsen ska bland annat:

• följa upp genomslaget av reformen om kostnadsfria läkemedel utifrån att barn och unga inte ska avstå läkemedelsbehandling av ekonomiska skäl.

• titta efter eventuella förändrade förskrivningsmönster.

• se om det förekommer uttag av läkemedel som sedan inte används.

• utvärdera om det skett förändringar i konsumtion av vård.

• redovisa beräkningar av förmånskostnaderna före och efter reformen.

• belysa samspelet med övriga regelverk för läkemedel såsom nationella vaccinationsprogram och systemet för generiskt utbyte.

• undersöka befolkningens kännedom och erfarenheter av reformen samt professionens erfarenheter och synpunkter och eventuellt ändrade arbetssätt till följd av reformen.

Arbetet ska ske i samråd med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelförmånsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting och redovisas till Socialdepartementet senast den 15 oktober 2019. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 15 oktober 2018.

Related posts