Nyheter

IVO förstärker tillsynen av arbetet mot mäns våld

Uppdraget är en del i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Foto: Getty Images

Regeringen vill att IVO ska förstärka och utveckla tillsynen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer. Särskilt fokus ska läggas på hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringen vill att IVO ska förstärka och utveckla tillsynen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer. Särskilt fokus ska läggas på hedersrelaterat våld och förtryck.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får i uppdrag av Regeringen att förstärka sin tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer. Tillsynen ska bli mer förebyggande och bidra till lärande och utveckling. 

Arbetet ska ha sin utgångspunkt i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och inkludera samtliga områden som ingår i strategin. Ett särskilt fokus ska läggas på hur insatser ges och anpassas för barn och vuxna som utsätts, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat våld och förtryck. Vid genomförandet av uppdraget ska IVO också beakta utsattheten och behoven hos personer med funktionsnedsättning och hos hbtqi-personer.

Inom ramen för uppdraget ska IVO utveckla verktyg och tillgång till data för att analysera risker på området. I det arbetet ska hänsyn genomgående tas till dataskydd och integritetsaspekter.

– Hälso- och sjukvården och socialtjänsten är de offentliga verksamheter som kommer i kontakt med flest våldsutsatta. Att aktivt upptäcka våld, ge insatser efter behov och att följa upp insatserna är centrala uppgifter för vårdgivare och kommuner. Att IVO nu får i uppdrag att stärka och utveckla tillsynen på detta område är ett viktigt steg i arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.  

För uppdragets genomförande får IVO använda högst 3 miljoner kronor under 2021. En delredovisning av uppdraget, som innehåller en plan för myndighetens utvecklade tillsyn på området för 2022 och 2023, ska lämnas till regeringen senast den 29 april 2022. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 30 april 2024.