Äldreomsorg

Inga kommuner lever upp till kraven på SÄBO enligt IVOs granskning

Samtliga kommuner får bakläxa i IVOs delrapport från granskningen av SÄBO. Foto: Getty Images

De områden som brister mest är vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och dokumentation, konstaterar IVO i en delrapport från den nationella tillsynen av SÄBO, särskilda boenden för äldre.

De områden som brister mest är vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och dokumentation, konstaterar IVO i en delrapport från den nationella tillsynen av SÄBO, särskilda boenden för äldre.

Under pandemin genomförde IVO en särskild tillsyn av medicinsk vård och behandling på landets SÄBO, särskilda boenden för äldre. Då uppmärksammades att lägsta nivån var alldeles för låg och att en nationell tillsyn var nödvändig på grund av de risker och brister som uppvisades.

Nu redovisas delresultatet från tillsynen där IVO har granskat 53 845 kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler från merparten av kommunalt drivna SÄBO, totalt 1985 boenden i 283 kommuner. Därutöver finns enkätsvar från patienter och närstående samt vård- och omsorgs personal. 

Ingen av kommunerna når helt upp till kraven

I tillsynen hittills framkommer att variationen är stor över landet, men ingen av de granskade kommunerna når helt upp till de krav som gäller för vården vid SÄBO. IVO konstaterar tydliga brister i vården av patienter på SÄBO främst när det gäller vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och dokumentation.
När vården går in i livets slutskede ska ett så kallat brytpunktssamtal genomföras med patient eller närstående. Tillsynen visar att det saknas ett dokumenterat brytpunktssamtal för tre av fyra (75 procent) av de patienter som avlidit. Detta styrks även av enkätsvar som visar att drygt sex av tio (61 procent) av de närstående inte har haft ett sådant samtal. 

Bristande läkemedelshantering

Tillsynen visar att ungefär hälften av patienterna saknar en dokumenterad läkemedelsgenomgång. Därtill har var femte patient olämpliga läkemedel. En stor del av läkemedelshanteringen delegeras från legitimerad personal till  icke legitimerad personal, varav många saknar adekvat utbildning.

44 procent av patienterna saknar dokumenterade vårdplaner i sin kommunala journal. För de patienter som träffar sex eller fler olika sjuksköterskor en vanlig månad saknar 39 procent dokumenterad vårdplan. Ungefär sex av tio journaler saknar helt åtgärdskoder som bör användas för att beskriva vårdåtgärder och funktionstillstånd och som ska användas vid inrapportering till Socialstyrelsen. I ungefär var tredje kommun saknas koder i samtliga journaler, vilket försvårar för kommunen att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. 
IVO fortsätter nu tillsynsarbetet med fysiska inspektioner. IVO kommer att informera kommunerna i syfte att öka kunskapen om relevanta regelverk. Tillsynsbeslut kommer att fattas för samtliga granskade kommuner. I de fall det bedöms nödvändigt kommer IVO att besluta om olika sanktioner i syfte att få kommunerna att vidta åtgärder som ger nödvändiga förbättringar för patienterna.