Nyheter

Hur jämlik är svensk idrott?

Idrottar pojkar och flickor på samma villkor? Foto: Getty images

Centrum för idrottsforskning har fått i uppdrag att analysera jämlikheten i idrotten. 

Centrum för idrottsforskning har i uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten och ska under 2018 genomföra en fördjupad analys av jämlikheten inom idrotten.

Centrum för idrottsforskning (CIF) har fått i uppdrag av regeringen att analysera vad som kännetecknar jämlik idrott och motion. CIF ska bland annat titta på hur idrottandet skiljer sig över landet samt hur människors ekonomiska och sociala förutsättningar påverkar idrottandet.

– Detta är ett angeläget uppdrag då det behövs ökad kunskap om hur flickor och pojkars möjlighet att idrotta och motionera styrs av faktorer som bostadsförhållande, socioekonomi och härkomst, säger Johan R Norberg, utredare på CIF.

I fördjupningsuppdraget som CIF fått av regeringen ingår även att analysera det statliga och kommunala stödets betydelse och effektivitet för människors idrottande och motionerande.

– Vi kommer att undersöka hur det offentliga idrottsstödet kan användas för att motverka ojämlika förutsättningar inom idrotten. Detta väcker viktiga frågor om det statliga och kommunala idrottsstödets utformning och möjligheter, säger Johan R Norberg, utredare på CIF.

Beslutet fattades vid regeringssammanträde den 18 december och uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2019.