Hälften av socialsekreterarna utsätts för hot och våld

 
Hälften av socialsekreterarna utsätts för hot och våldVeronica Magnusson, förbundsordförande Vision. Foto: Gustav Gräll Nu föreslås ett förstärkt straffrättsligt skydd mot personal inom socialtjänsten och andra samhällsviktiga funktioner som löper större risk att utsättas för hot och våld i sitt arbete. Vision välkomnar förslaget men kräver fler åtgärder.

Nyligen fick regeringen ta emot förslag på skärpningar i brott mot personer i samhällsviktig verksamhet. En utredning pekar på behovet av ett förstärkt straffrättsligt skydd av personal som utsätts för hot och våld på grund av sin yrkesroll. 

Utredningen föreslår en annan grund för bedömningen av våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion och förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion där det ska finnas ett grovt brott i straffskalan.

Visions undersökning om förekomsten av hot och våld inom socialt arbete, Har du familj?, har utgjort en grund för utredningens underlag. Undersökningen visar att nästan hälften av personalen inom socialt arbete hade utsatts för hot, våld, trakasserier eller personangrepp de senaste 12 månaderna vid ett eller flera tillfällen.

Nästan fyra av tio i undersökningen tycker att det straffrättsliga skyddet är mycket eller ganska svagt och en tredjedel har otillräckliga kunskaper om hur skyddet ser ut. 

"Vision driver ett påverkansarbete för att arbetsgivarna ska ta sitt arbetsmiljöansvar och öka tryggheten på jobbet", säger Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, i ett inlägg på fackförbundets hemsida.

"En av de mest utsatta yrkesgrupperna i socialt arbete är behandlingspersonal, men även fältassistenter och kuratorer utsätts för hot och våld. Den vanligast förekommande incidenten för alla yrkesgrupper i socialt arbete är diffusa hot. Det kan till exempel vara en fråga som ”Har du familj?” eller hot om eventuellt självmord på grund av vissa beslut.", fortsätter hon.

Sju av tio uppger att ingen polisanmälan har gjorts

Hela sju av tio av de som utsatts svarar att incidenten inte polisanmälts och bara en tredjedel svarar att polisanmälningarna lett till förundersökning. Bara var tionde anmälan uppges ha lett till fällande dom.

För att alla ska ha ett starkt skydd i sitt jobb ställer Vision följande krav på regering och riksdag:

- Att den straffskärpningsgrund som föreslogs i Blåljusutredningen (SOU 2018:2), där man som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet beaktar att någon utsatts med anledning av dennes yrkesutövning, införs.

- Att regeringen utreder hur det straffrättsliga skyddet kan stärkas gällande diffusa hot och trakasserier i yrkesutövning.

- Att större andel av polisanmälningar gällande hot, personangrepp och våld utreds. Återkoppling till målsägande gällande förundersökningens resultat ska alltid ske.

- Att möjligheten att få skyddade personuppgifter med anledning av sin yrkesutövning ses över och förstärks.


Visions undersökning "Har du familj?"