Forskning

God och likvärdig utbildning på fritidshem, inte för alla?

Foto: Getty Images

Enligt läroplanen för svensk skola, så ska alla barn ha likvärdiga fritidshem oavsett sin bakgrund och uppväxtvillkor. I verkligheten så kämpar fritidspersonalen med att uppfylla det här uppdraget utan riktiga förutsättningar.
Det säger forskaren Catarina Andishmand, vid Göteborgs Universitet

Under tre terminer så har forskaren Catarina Andishmand följt fritidshemsverksamheten på fem fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden, sammanlagt 250 barn och 24 pedagoger.
Hon konstaterar att det finns stora skillnader mellan fritidshemmen trots att de har samma formulerade likvärdighetsideal i bland annat skollagen.

– Utvecklingen motverkar de värden där alla ska ges en god och likvärdig utbildning i fritidshemmet oavsett bakgrund och uppväxtvillkor. Fritidshemmen i min studie riskerar att upprätthålla och reproducera strukturella skillnader i barnens liv, säger Catarina Andishmand.

Boendesegregeringen får konsekvenser för verksamheterna på fritidshemmen, då barngrupperna blir homogena vad gäller barnens sociala bakgrund.
– Det är problematiskt. Fritidshemmet blir inte en mötesplats där barnen kan fördjupa förståelsen för olika sätt att tänka och vara, säger Catarina Andishmand.

De stora barngrupperna inverkar negativt, dels på relationerna mellan personal och barn, dels på personalens möjligheter att erbjuda en god pedagogisk verksamhet.

– I takt med fritidshemmens expansion har de inte i samma takt fått resurser för att  bibehålla och utveckla fritidshemmen och pedagogikens särart. För att fritidshemmet ska kunna verka för en likvärdig utbildning och kompensera för barns olika livsvillkor krävs att barngruppernas storlek minskas och att resurser till fritidshemmen fördelas utifrån behov, säger Catarina Andishmand .

Personalen försöker trots denna situation att upprätthålla verksamheten som ska vara rolig och meningsfull för barnen. Analysen av de organisatoriska villkoren visar dock att fritidshemmens pedagogiska verksamhet i samtliga fall blir underordnad grundskolans verksamhet.

Avhandling: Fritidshem eller servicehem? En etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden.
Catarina Andishmand.