Nyheter

Gemensam satsning för att få fler Lundabor självförsörjande

Lunds kommun och Finsam i Lund gör nu en gemensam storsatsning.

Lunds kommun och Finsam i Lund gör nu en gemensam storsatsning på riktade stödinsatser till de medborgare som står längst ifrån arbetsmarknaden. Målet är att de ska kunna hitta, få och behålla ett arbete.

Lunds kommun och Finsam i Lund gör nu en gemensam storsatsning på riktade stödinsatser till de medborgare som står längst ifrån arbetsmarknaden. Målet är att de ska kunna hitta, få och behålla ett arbete. Projektet ägs, drivs och finansieras av Finsam i Lund samt Europeiska socialfonden (ESF). Totalt satsas 20 miljoner kronor under två år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

– Vi ser att det finns Lundabor som behöver ett särskilt stöd för att kunna närma sig arbetsmarknaden eller studier, säger Göran Wallén, (M) ordförande i både Finsam och socialnämnden i Lund. Genom att driva projekten i samverkan mellan flera organisationer hoppas vi kunna överbrygga de mellanrum som ibland kan uppstå för medborgare som har en komplex problematik.

I projektet, som heter IRIS (individuella resurser individuellt stöd), ingår för Lunds del tre olika delprojekt där man riktar in sig på nyanlända med psykisk ohälsa, unga utan studier och arbete samt vuxna som står långt från arbetsmarknaden och vill börja arbeta inom vården.

– Vårt mål är att på sikt minska antalet personer som inte klarar sin egen försörjning, säger Jessica Persdotter Keding, biträdande verksamhetschef inom Vuxen på socialförvaltningen, som ansvarar för projekten inom Finsam och Lunds kommun. Vi kommer i de olika projekten att tillämpa och bedöma vilka evidensbaserade metoder som ger bäst resultat i detta arbete, för att kunna utveckla modeller som vi sedan kan applicera på fler grupper.

Under hösten kommer alla projekten att göra ett förberedande analysarbete då man tittar närmare på behoven hos respektive målgrupp, hur stor respektive målgrupp är samt kommer överens med de involverade organisationerna om hur upplägget ska vara. Projekten startar sedan den 1 februari 2021.

Fakta om Lunds tre delprojekt inom IRIS

Unga vuxna med särskilda behov

Projektets mål är att med hjälp av evidensbaserade metoder se till att de unga vuxna, 16-29 år, med ett individanpassat extra stöd kan komma in i de normala stödsystemen eller få och behålla ett arbete eller studier.

Nyanlända med psykisk ohälsa

De nyanlända som på grund av psykisk ohälsa har svårt att ta till sig den ordinarie SFI-undervisningen, ges specialundervisning, kompletterande insatser för att hantera sin psykiska ohälsa, praktiskt stöd i vardagen med myndighetskontakter. Målet är att de sedan ska kunna komma igång med ordinarie SFI och samhällsorientering igen.

Kompetenstrappa inom vård och omsorg

Att arbeta inom vård och omsorg förutsätter god kompetens, personlig lämplighet och stort engagemang. De Lundabor som är i arbetsför ålder, intresserade av att arbeta inom vård och omsorg och står långt ifrån arbetsmarknaden kommer erbjudas att delta i kompetenstrappan. Kompetenstrappan innebär en kartläggning av kompetens, personlig lämplighet och intresseområden. De som bedöms lämpliga får stöd för att göra sig redo att börja arbeta eller studera inom vård och omsorg.

Fakta om Finsam Lund

Finsam Lund finansieras gemensamt av Lunds kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Finsam Lunds uppgift är att bidra till att deltagande myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses genom samverkansprojekt, metodutveckling, utbildningar och liknande.