Gängkriminalitet

Fotboja för unga och fler SiS-platser

SiS
SiS ska få ökade befogenheter och fler platser. Foto: Auri Andersson/Statens institutionsstyrelse.

Regeringen presenterar ett nytt paket av insatser för att bryta gängrekryteringen av barn och unga. Samverkansstruktur, fotboja för unga, fler platser och höjd säkerhet på SiS är några av insatserna.

– Alldeles för länge har insatserna mot barn och unga som riskerar att hamna i gängens grepp kommit för sent eller varit för svaga. Resultatet har blivit att allt för många barn och unga rekryterats till gängen. Vi tar nu ett helhetsgrepp om ungdomsbrottsligheten: tidiga förebyggande insatser kombineras med effektivare verktyg till brottsbekämpande myndigheter och tydligare insatser mot barn som har begått brott. Vi kommer inte att ge oss förrän rekryteringen av barn till gängen har upphört, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Paketet innehåller följande insatser:

  1. Samverkansstruktur (Bob) för arbete med barn och unga i grov
    kriminalitet
  2. Fotboja för unga
  3. Förkortad utredningstid för utvidgad ungdomsövervakning
  4. Förstärkningsteam inom socialtjänsten
  5. Fler platser på SiS
  6. Höjd säkerhet på SiS

Regeringen har beslutat att inrätta en samverkansstruktur som omfattar ett stort antal myndigheter, kommuner och andra aktörer. Fokus ska ligga på barn och unga i miljöer kopplade till organiserad brottslighet som riskerar att begå eller begår grova brott – på individnivå.

Möjlighet till fotboja

Regeringen avser att utreda möjlighet till fotboja för unga som vårdas på grund av brottslighet eller koppling till grov kriminalitet. Syftet är att se om fotboja kan användas för att säkerställa att barn och unga genomgår vissa behandlingsinsatser, avstår alkohol eller andra droger, befinner sig i hemmet, skolan eller på andra aktiviteter vid givna tillfällen och på så sätt undviker kriminella miljöer. Utredaren ska även se över hur fotboja kan användas efter en placering på exempelvis SiS för att säkerställa att den unge inte återfaller in i kriminalitet.

Regeringen ska starta ett pilotprojekt med fyra förstärkningsteam inom socialtjänsten, där ambitionen är att ha dem på plats i början på 2024. Syftet är att stötta socialtjänsten i särskilt utsatta kommuner. Förstärkningsteamen ska motverka att fler barn och unga dras in i kriminalitet.