Debattinlägg

Fotboja för barn är inte lösningen

Rädda Barnen
Rädda Barnen önskar se ett större fokus från regeringen på tidiga insatser för alla barn som riskerar att fara illa.

Den 20 november presenterade regeringen nya åtgärder för att bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Bland annat ska förslag om fotboja för barn utredas, hur påföljden ungdomsövervakning kan utvidgas och om man ska få låsa rum på SiS nattetid. Rädda Barnen kommenterar.

Rädda Barnen ser med mycket stor oro på hur barn rekryteras till organiserad brottslighet för att utnyttjas och begå grova brott. Samhället behöver arbeta kraftfullt och långsiktigt för att minska barns utsatthet. Rädda Barnen tycker dock att förslagen som regeringen nu vill utreda har för stort fokus på påföljder för barn och på hur dessa ska kunna bli mer ingripande och kontrollerande. Skulle förslagen bli verklighet, ser vi en risk att de går emot barns lagstadgade rättigheter.

Man välkomnar att regeringen vill satsa på socialtjänsten och dess verksamhet genom ökat fokus på samverkan, en ny socialtjänstlag och andra förstärkningar. Om socialtjänsten genom förslagen som presenterats alltmer behöver genomföra kriminalpolitiska åtgärder snarare än socialpolitiska, riskerar förutsättningarna för socialtjänstens möjligheter att arbeta långsiktigt utifrån barnets bästa dock att försämras. Fokus för socialtjänstens arbete bör fortsatt vara barn och ungas behov av en trygg uppväxt och stöd och insatser som gör att barn inte far illa, inte brottsprevention och verkställande av påföljder.

Rädda Barnen önskar att regeringen i stället prioriterar:

1. Låt socialtjänsten bedriva socialt arbete
Rädda Barnens bedömning är att socialtjänsten bör fredas från kriminalpolitiska åtgärder – fokus bör i stället vara på sociala insatser för barnets bästa. Detta gäller oavsett om barnet riskerar att fara illa på grund av kriminalitet eller annan utsatthet.

2. Större fokus på tidiga insatser för alla barn
Rädda Barnen önskar se ett större fokus från regeringen på tidiga insatser för alla barn som riskerar att fara illa. Denna fråga är större än brottsprevention.

3. Sveriges samhällsskydd ska ej ske på bekostnad av barns lagstadgade rättigheter
Oavsett om det handlar om sänkt straffbarhetsålder, visitationszoner, fängelse för barn eller att barn ska få fotboja behöver barnets rättigheter enligt barnkonventionen beaktas och respekteras. Insatser och påföljder för barn som begått brott får inte bryta mot barns lagstadgade rättigheter.

4. Förtroende och tillgänglighet skapas inte genom ökad kontroll och repressiva åtgärder
Socialtjänsten möts idag av brist på förtroende och tilltro hos flera målgrupper, något som förvärrats av den desinformationskampanj mot myndigheten som spridits. Socialtjänsten behöver goda förutsättningar att bygga upp förtroendet och öka tillgängligheten. Att låta socialtjänsten utöva än mer kontroll samt verkställa påföljder för brott riskerar i stället att spä på den förtroendekris som råder.