Nyheter

Förslag till lagändring ska ge möjlighet att bättre skydda barn

Socialstyrelsen föreslår en ändring i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Syftet är att socialnämnderna bättre ska kunna identifiera och skydda barn som far illa och kunna sätta in insatser.

Socialstyrelsen föreslår en ändring i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Syftet är att socialnämnderna bättre ska kunna identifiera och skydda barn som far illa och kunna sätta in insatser.

Kommunernas socialnämnder har ett omfattande ansvar att uppmärksamma och skydda barn som far illa. För att socialnämnden ska få veta vilka barn som kan behöva skydd och stöd finns skyldigheter och rekommendationer att anmäla misstanke om att barn far illa till nämnden. Men till följd av regler om personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten har socialnämnden i dag inte möjlighet att sammanställa register över anmälningar om barn – i de fall där anmälan inte har lett till någon utredning.

– Till följd av reglerna kan kommunerna inte föra register över de här orosanmälningarna om barn, alltså de som inte lett till en utredning. I stället sätter kommunerna ofta in de anmälningarna i en eller flera pärmar i kronologisk ordning. Men det kan vara svårt att söka i pärmarna och den som söker i pärmen kan dessutom i stället få fram information rörande andra personer, som kan vara integritetskänslig, säger Unni Björklund, jurist på Socialstyrelsen.

Tidigare anmälningar viktiga vid helhetsbedömning

Samtidigt har Socialstyrelsen allmänna råd som innebär att socialnämnden om möjligt bör ta hänsyn till tidigare inkomna anmälningar, innan man beslutar att inte inleda utredning efter en anmälan.

– För att kunna göra en helhetsbedömning och se mönster när man tar ställning till om en utredning av barnets situation ska inledas är det viktigt för socialnämnden att kunna ta del av tidigare gjorda anmälningar – även de som inte lett till utredning. I en del fall kan det vara avgörande för om en utredning inleds, säger Unni Björklund. 

Undantag görs för anmälan som gäller barn

Socialstyrelsen har nu på regeringens uppdrag utrett frågan och kommit fram till att det behövs en ändring i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

– Reglerna har dessutom ansetts svårtolkade och därför ser vi behov av ett tydligare regelverk, säger Unni Björklund.

Förslaget har tagits fram i samverkan med Datainspektionen och i samråd med SKL och Barnombudsmannen. Förslaget innebär att ett undantag införs i lagen som gör att uppgifter om anmälan som gäller barn, som inte leder till utredning, ändå ska kunna sammanställas på ett sökbart sätt. Detta kan exempelvis vara i ett digitalt register som skyddas av sekretess.

– Barnskyddsperspektivet har varit centralt för utredningen, och förslaget är avvägt även utifrån den integritetsanalys som vi har genomfört där vi beaktat bland annat regeringsformen och Europakonventionen. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för barn som far illa och det är viktigt att de har bästa möjliga verktyg för att uppmärksamma de barn som behöver hjälp. Om det här förslaget går igenom skulle det innebära att socialnämnden får möjlighet att identifiera fler av de barn som behöver skydd och stöd och sätta in insatser, säger Unni Björklund.