Förslag kan ge fler sjukskrivna rätt till sjukpension

I framtiden får Försäkringskassan ta individuell hänsyn till personens arbetsförmåga enligt nytt förslag från myndigheten.
I framtiden får Försäkringskassan ta individuell hänsyn till personers arbetsförmåga enligt nytt förslag. Foto: Getty images

I framtiden får Försäkringskassan ta individuell hänsyn till personens arbetsförmåga enligt nytt förslag från myndigheten.

Försäkringskassan föreslår lagändringar som påverkar rätten till sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Förslaget innebär en ökad möjlighet till individuell hänsyn på grund av ålder och att begreppet ”arbetsmarknad” blir detsamma som vid bedömningen av rätten till sjukpenning vid dag 180.

Det är viktigt att den enskildes arbetsförmåga tas tillvara i den mån den finns vilket berättigar ett fortsatt begränsat inflöde till sjukersättning. Dagens regelverk resulterar dock i att individer blir fast i långa sjukskrivningar, uppger Försäkringskassan.

– Det här berör de människor som rimligen inte kommer att kunna återgå i arbete. Deras förutsättningar för att börja jobba är i praktiken helt uttömda eller mycket begränsade. Med de här åtgärderna hoppas vi att bedömningen av arbetsförmågan och nedsättningens inverkan på förvärvsförmågan upplevs som mer rimlig, säger Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Totalt beviljades knappt 9000 personer sjukersättning under 2016 vilket är en historiskt låg nivå. Prognosen för 2017 är att färre än 6000 personer kommer att beviljas sjukersättning.

De föreslagna lagändringarna innebär att om det finns särskilda skäl får myndigheten beakta individuella omständigheter vid bedömning av arbetsförmågan om den sökande begär det.

En annan föreslagen ändring är att begreppet arbetsmarknaden i 33 kapitlet 10 § socialförsäkringsbalken ändras på ett sådant sätt att myndigheten vid bedömningen av arbetsförmågan ska beakta den försäkrades förmåga att förvärvsarbeta i ett ”normalt förekommande eller i ett annat för personen lämpligt tillgängligt arbete där hänsyn kan tas till aktivitetsbegränsningen”.

Fakta:
Sjukersättning:
är en ersättning för den som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Tidigare kallad förtidspension.
Sjukpenning: är en ersättning för den som inte kan arbeta sin vanliga arbetstid på grund av sjukdom. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning.

Related posts