Fem stöd blir till Introduktionsjobb

I budgetpropositionen för 2018 presenterar regeringen en förenkling av systemet för de subventionerade anställningarna genom att ett nytt, enhetligt stöd införs. Fem stöd blir ett – introduktionsjobb - ett enklare och mer kraftfullt stöd.
Foto: Getty Images

I budgetpropositionen för 2018 presenterar regeringen en förenkling av systemet för de subventionerade anställningarna genom att ett nytt, enhetligt stöd införs. Fem stöd blir ett – introduktionsjobb – ett enklare och mer kraftfullt stöd.

Anställningsstöden har genom åren ökat i antal för att nå nya målgrupper och nya behov. Det växande antalet stöd har bidragit till att arbetsgivare och arbetsförmedlare har, enligt regering, ansett det svårt att överblicka de olika villkor och stödformer som finns. De anser också det finns ett behov av att öka träffsäkerheten i stöden genom att tydligare rikta dem till personer med svagare förankring på arbetsmarknaden. 

Regeringen vill därför förenkla systemet för de subventionerade anställningarna och införa ett nytt, enhetligt stöd. Det nya stödet kallas introduktionsjobb och ska vara ett enklare och mer kraftfullt stöd.Genom introduktionsjobb försvinner de tidigare stöden särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, de båda traineejobben och instegsjobb. I stället för instegsjobb kan nyanlända ta del av introduktionsjobb som kommer att vara både enklare och mer kraftfullt. Introduktionsjobb riktar sig till personer som är långtidsarbetslösa eller är nyanlända.
Introduktionsjobben ska kunna kombineras flexibelt med utbildning, både för att stärka den enskilde liksom för att möta kompetensbehov hos arbetsgivare.
Introduktionsjobben kommer att ha ett tak för lönesubventionen vid en bruttolön på 20 000 kronor i månaden, vilket innebär en kraftig höjning jämfört med de stöd som ersätts. Subventionsgraden i introduktionsjobben blir 80 procent och ett enhetligt handledarstöd införs.
Yrkesintroduktionsanställningarna berörs inte av dessa förändringar.

Related posts